Aktualności

25

czerwiec'21

CO Z KREDYTEM HIPOTECZNYM PO ROZWODZIE?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich tzw. majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. W wyniku orzeczenia przez sąd rozwodu, ustaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Podział majątku wspólnego byłych małżonków może nastąpić za pośrednictwem sądu bądź zgodnej umowy. Należy pamiętać, że w przypadku gdy byli małżonkowie decydują się na dokonanie podziału majątku wspólnego w drodze umowy, a majątek tworzy również nieruchomość, umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Inaczej jednak wygląda sytuacja ze wspólnym zobowiązaniem finansowym zaciągniętym jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, tym bardziej jeżeli jest to kredyt hipoteczny. .

18

wrzesień'20

KIEDY UMOWA ZLECENIA STAJE SIĘ UMOWĄ O PRACĘ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosunkiem pracy jest sytuacja, kiedy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jednocześnie, niemożliwe jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu w/w warunków.

14

wrzesień'20

PRAWA PRACOWNIKA – JAKIE PRAWA MA PRACOWNIK?

Pracownik, oprócz obowiązków nałożonych na niego przez pracodawcę, posiada również swoje prawa, które szczegółowo zostały opisane w Konstytucji RP oraz w kodeksie pracy.

04

wrzesień'20

ODFRANKOWANIE KREDYTU

Na początku XXI wieku banki zachęcały przyszłych kredytobiorców do zawarcia umowy kredytu/pożyczki w obcej walucie – w szczególności we franku szwajcarskim, który to kredyt zdaniem bankowców miał być o wiele korzystniejszy dla konsumenta, niż kredyt w złotówkach.

14

lipiec'20

Długi spadkowe

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule, przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu.

24

czerwiec'20

Przedawnienie długu komorniczego

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu. W niniejszym artykule zajmiemy się jednak przedawnieniem długu komorniczego.

16

czerwiec'20

Pozew o odszkodowanie – krok po kroku

W poprzednich artykułach omówione zostało dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania. W dzisiejszym artykule zostanie wytłumaczony sam proces dochodzenia swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wyższego odszkodowania w wyniku przeprowadzenia przez sąd postepowania dowodowego i oceny stanu faktycznego sprawy.

05

czerwiec'20

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu. Dlatego też, istotne jest aby wezwać dłużnika do zapłaty przed upływem terminu przedawnienia.

02

czerwiec'20

Mandaty karne a kary administracyjne w dobie COVID-19

Dnia 04 marca 2020 roku Minister Zdrowia poinformował o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. W związku z rosnącą skalą zakażeń, Rada Ministrów po konsultacjach z Ministrem Zdrowia wprowadziła stan zagrożenia epidemicznego, w konsekwencji czego wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących swobody poruszania się, zgromadzeń i handlu. W następstwie wzrostu zakażeń na terytorium kraju, od dnia 20 marca 2020 roku obowiązuje stan epidemii, w związku z którym wprowadzane są kolejne obostrzenia.

27

maj'20

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Szkoda na osobie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to odrębne instytucje zawarte w Kodeksie Cywilnym, jednakże zachodzą pomiędzy nimi pewne podobieństwa. Obie instytucje są świadczeniami pieniężnymi oraz mają być rekompensatą za wyrządzoną szkodę na osobie. Szkoda na osobie może przybierać postać majątkową i niemajątkową. Co więcej, w przypadku wyrządzenia szkody, poszkodowany może domagać się jednocześnie odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

22

maj'20

Odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach coraz bardziej spotykane. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i z jakiego tytułu. W wyniku wypadku samochodowego tracimy nie tylko własne mienie (pojazd), który uległ uszkodzeniu, ale również zdrowie. W takiej sytuacji możemy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, bądź swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która jest ubezpieczona oraz, w niektórych przypadkach, także jej najbliższej rodzinie.

14

maj'20

PRACA W SOBOTĘ A KODEKS PRACY

Dla większości osób praca w sobotę jest pracą w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jest ona możliwa tylko w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających wydanie przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy i powinna zostać zrekompensowana przez pracodawcę udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego.

07

maj'20

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za zdarzenie medyczne uważa się m.in. diagnozę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby. Powyższy przepis stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

04

maj'20

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

29

kwiecień'20

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały, niż rozwód bez orzekania o winie. Niestety, w polskim systemie prawnym nie ma ustawowej definicji winy, a tym bardziej definicji winy w przypadku orzeczenia rozwodu. Dlatego też, na grunt prawa rodzinnego możemy przenieść rozumienie winy obowiązujące w prawie cywilnym. Za winę należy uznać działanie (bądź zaniechanie) będące wyrazem woli jednego z małżonków, które naruszając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub z zasad współżycia społecznego, doprowadziło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

27

kwiecień'20

Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a ich głównym celem jest ograniczenie pożycia pomiędzy małżonkami. Co istotne, separacja sądowa nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, a jedynie może spowodować rozejście się małżonków i przemyślenie celowości rozwiązania małżeństwa.

23

kwiecień'20

Rozwód krok po kroku

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżeństwo może ustać z trzech powodów:

  • z powodu śmierci małżonka,
  • poprzez unieważnienie,
  • poprzez rozwód.

Rozwód oznacza rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. pomiędzy małżonkami musi ustać więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków lub bez orzekania o winie.

20

kwiecień'20

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i od niedawna – za sprawą nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nadto, upadłość konsumencką może zgłosić również osoba, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

Upadłość konsumencka ma na celu „oddłużenie” konsumenta poprzez umorzenie części lub całości jego zobowiązań, których na skutek niewypłacalności konsument nie ma możliwości regulować, jak również odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez wierzyciela – poprzez dokonanie likwidacji majątku dłużnika.

17

kwiecień'20

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A BRAK MAJĄTKU

Osoby chcące złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, często wahają się przed jego wniesieniem z uwagi na brak posiadania przez nich majątku. Okoliczność nieposiadania przez konsumenta majątku, który pozwoliłby na zaspokojenie wierzycieli, nie stanowi przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd.

15

kwiecień'20

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Postępowanie w sprawie dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się z trzech etapów. Etap I: Dłużnik składa do Sądu Upadłościowego – Sądu Rejonowego, Wydziału Gospodarczego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania/lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd, po rozpoznaniu wniosku ogłasza upadłość, bądź oddala sprawę. Na tym etapie sąd nie bada przyczyn niewypłacalności dłużnika, w tym w szczególności, czy powstała ona w wyniku zawinionego zachowania dłużnika. Jest to tzw. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

10

kwiecień'20

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do faktycznego oddłużenia konsumenta –tj. umorzenia nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego przez dłużnika zobowiązań – może minąć trochę czasu. Niemniej jednak, procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej z każdą nowelizacją prawa upadłościowego pozwala większemu gronu osób wystąpić z przedmiotowym wnioskiem do Sądu Upadłościowego.

10

kwiecień'20

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego przewidzianego dla konsumentów – czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy na skutek różnych sytuacji życiowych stali się niewypłacalni. Osobą niewypłacalną jest ten, kto nie ma możliwości wykonania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie dnia 24 marca 2020 roku jest możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Upadłość konsumencką może zgłosić również osoba, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

01

kwiecień'20

Umowy w czasach pandemii koronawirusa

W dniu 11 marca 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołująca chorobę COVID-19) jako pandemię, czyli epidemię o skali globalnej. Od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono bardzo rygorystyczne obostrzenia m.in. wprowadzenie kontroli granicznych, odwołanie lotów międzynarodowych, zamknięcie sądów oraz innych placówek administracji publicznych, odwołano również wydarzenia masowe oraz zamknięto placówki oświatowe. W związku z panującą pandemią zamknięte również zostały restauracje, kluby, czy placówki kulturalne – muzea, kina i teatry. W związku z podjętymi działaniami, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, strony umowy mogą mieć problem z licznymi ograniczeniami, a w związku z powyższym – z dotrzymaniem zapisów umownych. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób pandemia choroby COVID-19 wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne i jak chronić się przed negatywnymi konsekwencjami niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w związku z pandemią oraz czy pandemia koronawirusa jest siłą wyższą i może ograniczać podstawową zasadę zobowiązań, a więc pacta sunt servanda?

01

kwiecień'20

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W 2020 ROKU

Dnia 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo upadłościowe, na podstawie której możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie prostsza i bardziej dostępna niż miało to miejsce przed w/w datą.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność z kolei to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie z długów.

09

kwiecień'18

SPOSOBY DYSPONOWANIA MIESZKANIEM – PRZEKAZYWANIE MAJĄTKU W RODZINIE

Lokal mieszkalny niewątpliwie dla większości właścicieli należy do najbardziej wartościowych składników majątkowych. Dlatego też warto za życia uporządkować kwestie prawne związane z prawem własności przysługującym nam do mieszkania, aby być pewnym, że ten zwykle najistotniejszy składnik naszego majątku trafi w przyszłości w odpowiednie ręce - członka naszej rodziny, czy innej wskazanej przez nas osoby. Istnieje wiele sposobów na przekazywanie majątku. Czynności zmierzające do przekazania majątku najłatwiej można podzielić na dwie grupy: mortis causa – na wypadek śmierci oraz inter vivos czyli między żyjącymi. Do czynności mortis causa zaliczyć należy testament, zapis i polecenie, zapis windykacyjny, ale też na przykład umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Natomiast czynnościami inter vivos są na przykład umowa darowizny lub umowa o dożywocie.

Dokonanie czynności na wypadek śmierci w praktyce oznacza, że osoba spisująca np. testament do końca życia pozostaje właścicielem rzeczy (mieszkania), którą dopiero po swojej śmierci chce przekazać wskazanej przez siebie osobie lub też nie chce, aby konkretna osoba po niej dziedziczyła (wydziedziczenie lub umowa o zrzeczenie się dziedziczenia). Po śmierci osoby, która spisała testament konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, bądź to w sądzie spadku bądź u notariusza w wypadku, gdy wszyscy spadkobiercy, także ustawowi, są zgodni. Jeśli nie dojdzie do spisania testamentu, mieszkanie wejdzie w skład masy spadkowej i po śmierci spadkodawcy zostanie w drodze dziedziczenia przekazane bliskiej osobie, zgodnie z ogólnymi regułami dziedziczenia, w tej sytuacji także koniczne pozostaje przeprowadzenie postępowania spadkowego.

03

kwiecień'18

STALKING – Jak rozpoznać? Jak się bronić?

Zjawisko

Stalking jest terminem zaczerpniętym z języka angielskiego, który w tłumaczeniu na język polski oznacza tropienie, podchody, śledzenie, prześladowanie. Pod koniec lat 80. XX wieku słowo stalking zyskało dodatkowy negatywny wydźwięk na skutek zaobserwowania nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami muzyki i filmu. Początkowo zjawisko dotyczyło głównie sławnych aktorów i muzyków oraz nadmiernie nękających ich osób czyli stalkerów. Znanymi ofiarami stalkingu byli John Lennon, Jodie Foster, a w Polsce Agnieszka Kotlarska. Aktualnie, także w Polsce stalking jest definiowany jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu, zaś na gruncie Kodeksu karnego ustawodawca nazwał stalking uporczywym nękaniem. Przyjmuje się, że stalking wyraża się najczęściej w następujących zachowaniach: uporczywym wydzwanianiu, „głuchych” telefonach, dzwonieniu po nocach, nawiązywaniu kontaktu za pomocą osoby trzeciej, rozpytywaniu o ofiarę w jej otoczeniu, wystawaniu pod drzwiami/domem/pracą, wysyłaniu listów, maili, SMS-ów, prezentów, śledzeniu czy kontrolowaniu ofiary, kierowaniu przeciwko ofierze oszczerstw, rozsyłaniu fałszywych informacji, plotek, czy nawet włamaniu do domu ofiary lub – ekstremalnie – jej pobiciu.

03

kwiecień'18

Kredyt w obcej walucie – jak dochodzić swoich praw?

Pomimo obowiązywania od lutego 2016 roku przepisów dotyczących wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, liczba osób, która skorzystała z obowiązujących w Polsce regulacji, budzi poważne zastrzeżenia. Zgodnie z założeniami przedmiotowej ustawy, miała ona na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w comiesięcznej spłacie raty kredytu.

Prezydencka ustawa, której zapisy weszły w życie w 2016 roku w szczególności miała pomóc osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim. Osoby, których sytuacja materialna była wyjątkowo trudna, mogły skorzystać ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który przez okres do 18 miesięcy regulowałby ich zobowiązania względem Banku do kwoty 1.500,00 złotych.

03

kwiecień'18

Podział majątku wspólnego byłych małżonków

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikowi następujących pojęć związanych z sytuacją prawno-majątkową małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym, a mianowicie: majątku wspólnego małżonków, majątku osobistego każdego małżonka, w szczególności zaś, wskazanie sposobu postępowania w sytuacjach, kiedy wspólność majątkowa małżeńska ustaje, a co za tym idzie – pojawia się konieczność podziału majątku wspólnego byłych małżonków, co zwykle dzieje się po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodowego. Zatem, po lekturze, Czytelnik dowie się, jak prawidłowo i sprawnie podzielić majątek powstały w trakcie trwania małżeństwa, zważając na przewidziane przez przepisy uprawnienia.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa [wspólność ustawowa] obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich [majątek wspólny]. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, a także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

23

listopad'17

Black Friday – Czarny Piątek, kuszące promocje a prawa konsumenta.

Dnia 24 listopada 2017 roku niemalże na całym świecie rozpocznie się coroczna wyprzedaż, od której rozpoczyna się sezon świątecznych promocji. W ostatni piątek listopada w większości galerii handlowych w Polsce będę zorganizowane liczne wyprzedaże, mające na celu zachęcenie do zakupu jak największej ilości konsumentów. Na sklepowych półkach znajdą się towary w obniżonej cenie, często bardzo atrakcyjnej.

Black Friday czyli Czarny Piątek jest swojego rodzaju „świętem”, które w Polsce pojawiło się stosunkowo niedawno, jednakże grono jego miłośników co roku się powiększa. Tradycja corocznych wielkich wyprzedaży została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych. Pomimo, iż w Polsce oferta jest zdecydowanie mniejsza niż w USA – gdzie ludzie ustawiają się w gigantycznych kolejkach na wiele godzin przed rozpoczęciem wyprzedaży – chętnych do skorzystania z promocji w naszym kraju nie brakuje.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info