Aktualności

05

czerwiec'20

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu. Dlatego też, istotne jest aby wezwać dłużnika do zapłaty przed upływem terminu przedawnienia.

Ogólne terminy przedawnienia to 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. z umowy najmu) i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 6 lat dla pozostałych zobowiązań. Poza ogólnymi terminami przedawnienia, ustawa wskazuje przepisy przejściowe, co do spraw w których pierwotnie obowiązywały inne terminy przedawnienia. Odnotować należy, iż nie wszystkie terminy ulegają przedawnieniu po wyżej wskazanym okresie. Ustawodawca bowiem przewidział inne, z góry ustalone terminy przedawnienia dla poszczególnych przypadków. Takimi przykładami są umowy przewozu, spedycji czy roszczenia z tytułu rękojmi. Warto zaznaczyć, że po upływie terminu przedawnienia nie można się domagać zaspokojenia roszczenia.

Za początek terminu przedawnienia, uważa się dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne. Co do zasady będzie to dzień, w którym dłużnik może spełnić świadczenie w sposób zgodny z treścią zobowiązania. A więc będzie to dzień, w którym wierzyciel może skutecznie żądać, żeby dłużnik spełnił roszczenie.Termin przedawnienia nie może być zmieniany przez czynność prawną. Nie można również poprzez umowę skrócić lub wydłużyć terminu przedawnienia.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż bieg terminu przedawnienia przerywany jest przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. przed komornikiem) albo przed sądem polubownym. Podkreślenia wymaga fakt, iż samo wezwanie do zapłaty nie przerywa więc biegu przedawnienia, jednak co do zasady jest jedną z podstawowych czynności zmierzających do dochodzenia swoich roszczeń.

Czynność, która przerywa bieg przedawnienia musi zostać podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Jednakże w momencie, kiedy osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje, uzna je, bieg terminu zostaje przerwany. Wszczęcie mediacji pomiędzy stronami również przerywa bieg przedawnienia.

Podsumowując, wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia tylko w wypadku, kiedy osoba przeciwko której roszczenie to przysługuje, uzna je.

Adwokat Marta Krajewska

Archiwum

2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień