Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Dobra osobiste

W naukach prawnych i orzecznictwie dobra osobiste są traktowane jako wartości niemajątkowe, które związane są ściśle z osobą i godnością człowieka, mając charakter:

 • niezbywalny,
 • przyrodzony,
 • obiektywny – przysługują każdemu bez względu na jego cechy społeczno-demograficzne (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy poziom rozwoju) i finansowo-ekonomiczne (posiadane aktywa, rodzaj wykonywanej pracy, wielkość dochodu itp.).

Przykładowy katalog dóbr osoby fizycznej podlegających ochronie cywilnoprawnej został wskazany w treści art. 23 Kodeksu cywilnego i obejmuje on przede wszystkim:

 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • swobodę sumienia i wyznania,
 • nazwisko,
 • wizerunek,
 • tajemnicę korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • nietykalność cielesną,
 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego. W rezultacie otwartego katalogu istnieje możliwość „odkrywania” nowych rodzajów wartości niemajątkowych związanych z osobowością człowieka. W polskim porządku prawnym naruszenie dobra osobistego osoby fizycznej podlega ochronie przewidzianej w przepisach wielu aktów normatywnych:

 • Konstytucji RP,
 • Kodeksie cywilnym,
 • Kodeksie karnym,
 • Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
 • Ustawie o ochronie danych osobowych,
 • Ustawie Prawo prasowe.

Ochronie podlegają również dobra osób prawnych (jednostek gospodarczych, spółek prawa handlowego, podmiotów finansów publicznych itp.), takie jak:

 • nazwa (firma) osoby prawnej,
 • renoma, wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa na rynku,
 • tajemnica handlowa, produkcyjna, gospodarcza,
 • nietykalność siedziby (lokalu) spółki i jej ustawowych organów (zarządu, rady nadzorczej).

Ochrona powyższych wartości niemajątkowych uzależniona jest od wystąpienia bezprawności naruszenia dobra osobistego, czyli działania lub zaniechania sprzecznego z szeroko rozumianym porządkiem prawnym, lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli konsekwencją takiego zachowania jest wyrządzona konkretna szkoda majątkowa, osoba poszkodowana może żądać jej naprawienia w formie np. zadośćuczynienia.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info