Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne, majątkowe

Spójny i uporządkowany zespół norm prawnych, regulujących kategorię stosunków cywilnych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi składa się na prawo cywilne. W Polsce podstawowym aktem normatywnym określającym powstanie, treść, ustanie i ochronę praw oraz obowiązków cywilnoprawnych jest Kodeks cywilny. Jego przepisy normują przede wszystkim stosunki majątkowe, własnościowe i osobiste pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Jedną z ważnych dziedzin regulujących stosunki cywilnoprawne jest prawo własności. W Polsce funkcjonuje szereg różnych regulacji prawa cywilnego gwarantujących ochronę interesów majątkowych właściciela oraz jego uprawnień. Jedną z nich jest windykacja należności.

W praktyce prawno-gospodarczej wykształciły się dwa zasadnicze typy dochodzenia należności, w ramach ochrony prawa własności:

  • windykacja miękka, której istotą jest polubowne załatwienie sprawy między wierzycielem a dłużnikiem,
  • windykacja twarda, polegająca na wszczęciu postępowania sądowego.

Regulacją prawa cywilnego, która na stałe wpisała się w życie społeczno-ekonomiczne Polaków jest upadłość konsumencka. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2009-2018 do polskich sądów wpłynęło blisko 41 tys. wniosków o ogłoszenie niewypłacalności.

W znaczeniu ekonomicznym upadłość jest traktowana jako element gry rynkowej. W przypadku osób fizycznych oznacza, że upadłym (bankrutem) staje się konsument znajdujący się w trzech sytuacjach:

  • kiedy nie jest on w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań finansowych,
  • kiedy wartość jego aktywów nie wystarcza na pokrycie długu,
  • gdy obie przesłanki występują łącznie.

Z prawnego punktu widzenia jej przejawem jest formalnoprawne postępowanie sądowe, którego finalnym rezultatem jest decyzja właściwego sądu ogłaszającego upadłość konsumencką.  Na jej podstawie następuje oddłużenie osoby fizycznej i zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli. Z punktu widzenia społecznego takie rozwiązanie stwarza szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej konsumenta.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info