Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Spór z ubezpieczycielem

Problematyka prawna funkcjonowania umów ubezpieczenia została uregulowana m.in. w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Poszczególne przepisy aktów prawnych normują m.in.:

  • ogólne warunki ubezpieczenia,
  • prawa i obowiązki stron umowy,
  • przesłanki nieważności umowy ubezpieczeniowej,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odmowy wypłaty odszkodowania,
  • prowadzenie sporu z ubezpieczycielem,
  • terminy przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 805 Kodeksu cywilnego umowa ubezpieczenia ma charakter kwalifikowany. Oznacza to, że jej stronami są dwa podmioty:

  • ubezpieczyciel, zobowiązujący się do spełnienia świadczenia w przypadku zajścia określonego zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego, kradzieży samochodu, uszkodzenia ciała),
  • ubezpieczony, czyli każdy podmiot, mający zdolność prawną, który zobowiązuje się płacić składkę ubezpieczeniową.

Zgodnie z art. 817 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczyciel zobligowany jest do wykonania świadczenia w terminie 30 dni, począwszy od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Przy ubezpieczeniu majątkowym (np. mieszkania, sprzętu AGD) będzie to wypłata odszkodowania. W przypadku ubezpieczeń o charakterze osobowym (np. na wypadek choroby) może ono polegać na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej lub zapłacie renty.

Początek biegu terminu do wypłaty świadczenia związany jest z powiadomieniem ubezpieczyciela o zdarzeniu. Zawiadomienie to nie wymaga żadnej szczególnej formy prawnej (np. pisemnej) i może zostać złożone telefonicznie, elektronicznie lub bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeniowym. W jego wyniku następuje podjęcie działań zmierzających do stwierdzenia przyczyn i okoliczności zdarzenia, związku przyczynowo-skutkowego ze szkodą oraz wysokości należnego świadczenia od ubezpieczyciela. Czynności te określane są mianem postępowania likwidacyjnego.

Praktyka obrotu prawno-gospodarczego pokazuje jednak, że częstym przypadkiem jest odmowa wypłaty odszkodowania. W takim przypadku osoba ubezpieczona może wejść w spór z ubezpieczycielem. Pomoc w pozytywnym załatwieniu sprawy oferują kancelarie adwokackie, które profesjonalnie przygotowują odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeniowego.FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info