Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Kancelaria Adwokacka - Adwokat sprawy karne Katowice - Śląsk

W polskim systemie prawnym problematyka spraw karnych uregulowana została w kilku podstawowych aktach normatywnych:

 • Kodeksie karnym,
 • Kodeksie postępowania karnego,
 • Kodeksie karnym wykonawczym,
 • Kodeksie karnym skarbowym.

Sprawy karne - zakres usług kancelarii prawnej

Ze względu na obszerność regulacji i częste nowelizacje tych przepisów sprawy karne należą do jednych z bardziej złożonych i skomplikowanych. Prawo karne składa się z prawa materialnego, procesowego i wykonawczego. Każdy z tych aktów reguluje inny zakres prawa karnego i inny etap postępowania.

Istotną rolę w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez prokuratora czy kontrolera skarbowego) oraz w procesie sądowym odgrywa obrońca. W sprawach karnych może nim być tylko osoba, która jest do tego prawnie umocowana. Takim podmiotem jest adwokat, który w procesie przedsądowym i sądowym jest przedstawicielem procesowym osoby pokrzywdzonej lub oskarżonej. Działalność adwokatów uregulowana jest w przepisach Ustawy Prawo o adwokaturze.

Oprócz występowania przed sądami powszechnymi i urzędami administracji publicznej adwokat świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną – zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. W szczególności polega ona na:

 • udzielaniu porad w zakresie prawa karnego,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • wnoszeniu do sądów wyższych instancji apelacji,
 • wnoszeniu do Sądu Najwyższego kasacji,
 • dokonywaniu poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

Adwokat w procesie karnym może występować w różnych rolach:

 • obrońcy – zarówno podejrzanego, jak i oskarżonego,
 • pełnomocnika – oskarżyciela prywatnego, posiłkowego lub subsydiarnego.

W przypadku osoby pokrzywdzonej rola obrońcy w sprawie karnej polega w szczególności na:

 • zapewnieniu ochrony jej praw,
 • sporządzeniu zawiadomienia o możliwości popełnieniu czynu zabronionego,
 • zapoznaniu się z aktami sprawy,
 • udziale w przesłuchaniach,
 • składaniu wniosków dowodowych,
 • formułowaniu odwołań i zażaleń.

Adwokat na podstawie stosownego upoważnienia może także kompleksowo reprezentować pokrzywdzonego przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info