Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Sprawy odszkodowawcze Prawnik - Adwokat odszkodowania Katowice

Jednym z filarów prawa cywilnego jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Jej istotą jest naprawienie szkody powstałej w dobrach osoby poszkodowanej przez inny podmiot. Kilka aktów prawnych reguluje drogę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Sprawy odszkodowawcze szczególnie są związane z dochodzeniem:

 • odszkodowania w przypadku szkód majątkowych (np. kradzieży, kolizji drogowej),
 • zadośćuczynienia w wypadku szkód niemajątkowych (np. cierpienia psychicznego).

Pomoc prawna - Kancelaria prawna

Naprawienia szkody można dochodzić w związku z:

 • doznanym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • uszkodzeniem ciała,
 • śmiercią osoby najbliższej,
 • wypadkiem przy świadczeniu pracy,
 • wypadkiem samochodowym,
 • błędem w sztuce lekarskiej,
 • naruszeniem dóbr osobistych,
 • pozbawieniem wolności,
 • innymi zdarzeniami o charakterze losowym (np. powodzią, gradobiciem).

Z punktu widzenia rodzaju odpowiedzialności odszkodowania i zadośćuczynienia można dochodzić z tytułu:

 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika (tzw. odpowiedzialność kontraktowa),
 • czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność deliktowa),
 • wyrządzenia szkody przy wykonywaniu funkcji publicznych,
 • wyrządzenia szkody przy wykonywaniu praw podmiotowych,
 • poniesienia szkody w cudzym lub wspólnym interesie,
 • odpowiedzialności gwarancyjnej (ubezpieczeniowej).

Odszkodowania za błędy medyczne - Kancelaria adwokacka

Biorąc pod uwagę kryterium charakteru odpowiedzialności, sprawy odszkodowawcze dzielone są na dwie zasadnicze kategorie:

 • z odszkodowaniem (zadośćuczynieniem) pełnym, gdzie następuje całkowite pokrycie doznanego uszczerbku przez osobę poszkodowaną,
 • z odszkodowaniem (zadośćuczynieniem) pełnym, gdzie następuje całkowite pokrycie doznanego uszczerbku przez osobę poszkodowaną,

W sprawach odszkodowawczych, aby doszło do obciążenia sprawcy obowiązkiem naprawienia szkody, muszą zostać spełnione trzy podstawowe przesłanki:

 • istnienie bezprawnej szkody,
 • zajście zdarzenia, z którym prawo wiąże powstanie odpowiedzialności po stronie sprawcy,
 • związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem.

Reprezentowaniem osób poszkodowanych w postępowaniach dotyczących zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia zajmują się przede wszystkim kancelarie adwokackie.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info