Aktualności

24

czerwiec'20

Przedawnienie długu komorniczego

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu. W niniejszym artykule zajmiemy się jednak przedawnieniem długu komorniczego.

Wszczęcie egzekucji następuje poprzez złożenie komornikowi stosownego wniosku. Postępowanie egzekucyjne jest następstwem po zakończonym postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy wierzyciel nie skierował pozwu do sądu i nie został wydany prawomocny, opatrzony w klauzulę wykonalności nakaz zapłaty lub wyrok, to komornik nie ma podstaw do wszczęcia działań egzekucyjnych. Tak więc, dopiero po spełnieniu w/w warunków powstaje tytuł wykonawczy i możliwe jest wszczęcie egzekucji przez komornika.

Celem postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne jest więc postępowaniem o charakterze wykonawczym w stosunku do przeprowadzonego postępowania sądowego. W ramach postępowania egzekucyjnego komornik wykonuje jedynie orzeczenie sądu i nie ma prawa oceniać zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Co istotne, komornik nie może podjąć działań wykraczających poza wydane przez sąd orzeczenie, tzw. zakres egzekucji.

We wniosku o wszczęcie egzekucji niezbędne jest wskazanie świadczenia, które ma być spełnione. Do wniosku należy również dołączyć tytuł wykonawczy. W tym miejscu warto podkreślić, iż jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, roszczenia przedawniają się, co do zasady, po upływie 6 lat, ale zachodzą wyjątki od tej reguły. W przypadku zadłużenia wynikającego ze świadczeń okresowych oraz z prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się 3-letni okres przedawnienia. Wspomniany termin dotyczy więc między innymi umów kredytowych i pożyczkowych, czynszu najmu, czy opłat za telefon i Internet. Istnieją również wyjątki, w których termin przedawnienia jest krótszy.

Jednakże, niezależnie z jakiej podstawy prawnej powstał dług, w przypadku gdy sprawa trafi do sądu, a roszczenie wierzyciela zostanie potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, okres przedawnienia będzie wynosił zawsze 6 lat. Odrębnie liczone są odsetki, bowiem odsetki naliczone za okres po wydaniu prawomocnego orzeczenia przedawniają się po upływie 3 lat.

Komornik może  prowadzić egzekucję między innymi z wynagrodzenia dłużnika, rachunków bankowych, posiadanych praw majątkowych, a także ruchomości i nieruchomości. By wykonać obowiązek i zająć poszczególne składniki majątku, stosuje on przewidziane przepisami prawa środki przymusu. Egzekucja jest przymusem, ale warto pamiętać, że następuje dopiero wówczas, gdy mimo wydania sądowego tytułu wykonawczego dłużnik nie spłaca długu.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek dłużnika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie ujęte wnioskiem uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany. Warto zatem pamiętać, by sprawdzić okres przedawnienia roszczenia lub w tym zakresie skontaktować się z prawnikiem, przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

Adwokat Marta Krajewska

Archiwum

2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień