Aktualności

04

maj'20

Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie polega na tym, iż sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa oraz wskazywał osoby winnej temu rozpadowi. Co do zasady, rozwód bez orzekania o winie jest dużo szybszym sposobem rozwiązania małżeństwa i nie wymaga od małżonków szczegółowego udowadniania przyczyn jego rozpadu. Orzeczenie rozwodu bez winy nie wymaga spełnienia szczególnych wymogów, jednak istotny pozostaje fakt, iż sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Oznacza to, że jeżeli drugi małżonek sprzeciwi się temu, to sąd zobligowany będzie do wydania wyroku ze wskazaniem winy.

Co istotne, złożenie wniosku o orzeczenie winy małżonka może zostać zmienione aż do wydania wyroku. Dlatego też, jeżeli w trakcie postępowania sądowego zmienimy swoje stanowisko, to możemy pierwotny wniosek zmodyfikować.

Co do zasady, sąd może orzec rozwód:

  • bez orzekania o winie,
  • z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • z winy obojga małżonków,
  • ze wskazaniem, iż żaden z małżonków nie ponosi winy.

Kwestia winy za rozpad małżeństwa ma przede wszystkim wpływ na obowiązek alimentacyjny między małżonkami. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ograniczona jest możliwość dochodzenia alimentów pomiędzy małżonkami. Wyróżnić tutaj można dwie konsekwencje.

Pierwszą konsekwencją jest prawo do żądania przez każdego z małżonków świadczenia alimentacyjnego, tylko w przypadku gdy małżonek ten po orzeczeniu rozwodu popadł w niedostatek. Popadnięcie w niedostatek oznacza, iż małżonek znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednakże, popadnięcie w niedostatek nie jest tożsame z sytuacją pogorszenia się stanu majątkowego po orzeczeniu rozwodu. Istotne jest wykazanie, że małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Sytuacja ta musi zostać udowodniona przed sądem, przedstawiając tym samym odpowiednie dowody, np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, rachunki potwierdzające wysokość opłaty za mieszkanie, media oraz wyżywienie.

Kolejnym skutkiem rozwodu bez orzekania o winie jest okres, w którym można pobierać alimenty. Obowiązek alimentacyjny wygasa:

  • po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu,
  • w przypadku zawarcia przez małżonka, który pobiera alimenty nowego małżeństwa.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w wyjątkowych sytuacjach okres 5-letni może zostać wydłużony przez sąd.

Kwestia alimentów na drugiego małżonka jest sytuacją oczywiście odrębną od przyznania świadczenia alimentacyjnego na małoletnie dziecko stron. Niezależnie od rozstrzygnięcia w zakresie rozwodu stron, sąd ustala obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Jeżeli chodzi o koszty sądowe, to w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie opłata sądowa wynosi 300,00 złotych. Co prawda, w momencie wnoszenia pozwu o rozwód powód zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 600,00 złotych, jednak po orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, połowa wniesionej opłaty zostaje zwrócona.

Marta Krajewska, adwokat

Archiwum

2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień