Aktualności

23

kwiecień'20

Rozwód krok po kroku

Zgodnie z polskim systemem prawnym małżeństwo może ustać z trzech powodów:

  • z powodu śmierci małżonka,
  • poprzez unieważnienie,
  • poprzez rozwód.

Rozwód oznacza rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. pomiędzy małżonkami musi ustać więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków lub bez orzekania o winie.

Pierwszym krokiem do rozwiązania małżeństwa przez rozwód jest wniesienie pozwu o rozwód. Pozew to pismo formalne, które powinno spełniać ustawowo określone kryteria. Do wniesienia pozwu niezbędne jest określenie stron oraz podanie danych powoda oraz pozwanego, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz (jeśli to możliwe) numeru PESEL.

Powód zobowiązany jest również do wskazania sądu, do którego skierowany jest pozew oraz podania daty i miejsca sporządzenia pozwu. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, iż pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

W petitum pozwu należy zamieścić swój wniosek: o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Dodatkowymi kwestiami są: określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktów rodziców z dzieckiem oraz wskazania, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Co więcej, pozew musi zawierać kwestię dotyczącą sposobu korzystania z mieszkania, w przypadku gdy małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie. Na wniosek jednego z małżonków, sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Kwestia ta również powinna się znaleźć w petitum pozwu.

Kolejna część pozwu to uzasadnienie. W tym miejscu należy wpisać informacje, takie jak: okoliczności faktyczne, z powodu których nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawarcia małżeństwa, sytuację materialną małżonków, a także daty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci.

Ostatnia część to własnoręczny podpis powoda, bądź reprezentującego go profesjonalnego pełnomocnika oraz wykaz powołanych w treści pisma załączników (np.: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz wszelkie dokumenty potwierdzające stanowisko powoda). Co istotne, powód zobowiązany jest do załączenia odpisu pozwu wraz z załącznikami, który zostanie nadesłany przez sąd pozwanemu wraz z wyznaczeniem ustawowego terminu do ustosunkowania się.

Po sporządzeniu pozwu o rozwód, następnym krokiem jest złożenie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o rozwód będzie przekazany do niewłaściwego sądu, zostanie on przekierowany do właściwej instytucji, jednakże przez to wydłuży się czas postępowania. Przy składaniu pozwu należy również uiścić opłatę. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych, jednakże w przypadku rozwodu bez orzekania o winie za porozumieniem stron, sąd zwraca połowę wniesionej opłaty. W szczególnych okolicznościach opłata sądowa może ona zostać częściowo lub całkowicie zniesiona.

Po dokonaniu wszelkich formalności, sąd wyznacza datę oraz godzinę rozprawy, za pomocą pisma formalnego wysyłanego stronom. Następnie, zostaje przeprowadzone postępowanie dowodowe. W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, sąd przeprowadza dłuższe postępowanie dowodowe, włącznie z przesłuchaniem świadków. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd orzeknie rozwód wydając wyrok rozwodowy.

W wyroku rozwodowym sąd zawiera podstawowe decyzje dotyczące dalszego postępowania rozwiedzionych współmałżonków. Po pierwsze, orzeka kto ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub orzeka o braku winy. Ponadto, jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd ustala komu zostanie powierzona władza rodzicielska, z którym z rodziców dzieci będą mieszkać. Sąd ustala również wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Ponadto, sąd orzeka o czasowym sposobie korzystania z mieszkania, jeśli jest ono własnością obojga małżonków. W tej kwestii, sąd bierze pod uwagę także dobro dzieci.

W kwestii alimentów na współmałżonka oraz podziału majątku wspólnego sąd może skierować strony do mediacji lub samodzielnie wydać orzeczenie w tej sprawie. Szczegółowe informacje dotyczące alimentacji drugiego małżonka można znaleźć w pozostałych artykułach.

Od wyroku sądu I instancji, każdemu małżonkowi przysługuje prawo złożenia apelacji, która może zaskarżać wyrok w całości, bądź w części. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy 7 dni od dnia wydania wyroku. Jeśli zdecydujemy się na tę drogę, na złożenie apelacji mamy 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku I instancji jest sąd apelacyjny.

Jeżeli wyrok jest satysfakcjonujący mamy 21 dni na jego uprawomocnienie. Po upływie tego czasu powinniśmy złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klauzulą prawomocności. Wyrok może zawierać części wykonawcze, takie jak podział majątku lub alimenty. W tym wypadku należy złożyć wniosek o odpis wyroku z klauzulą wykonalności. Dzięki temu będzie można wyegzekwować postanowienia wyroku, a w razie konieczności przesłane przez sąd dokumenty będą stanowiły podstawę do ewentualnego postępowania egzekucyjnego.


Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

FORMULARZ KONTAKTOWY

© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info