Dobra osobiste

Jako że katalog dóbr osobistych jest otwarty – każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy. Przepisy prawa cywilnego nie definiują wprost pojęcia dóbr osobistych, przyjmuje się, że jest to ogół istotnych ze społecznego punktu widzenia wartości, które przysługują każdej jednostce i podkreślają jej odrębność.

Obecnie, w dobie intensywnego rozwoju internetowej rzeczywistości, nieograniczonych możliwości publikowania treści docierających do szerokich mas odbiorców, coraz częściej mamy do czynienia z naruszeniami dotyczącymi tych niezwykle ważnych dla każdego człowieka wartości. Do najczęstszych przypadków naruszenia dóbr osobistych należą w szczególności: publikacja nieprawdziwych informacji na temat konkretnej osoby w Internecie bądź artykule prasowym, wykorzystanie wizerunku bez zgody uprawnionego, czy też wykorzystanie twórczości artystycznej bez zgody autora.

Kancelaria świadczy usługi związane z prawną ochroną dóbr osobistych, zarówno na drodze procesowej, jak i przedprocesowej – w tym polubownie na drodze mediacji. Sporządzamy w tym zakresie odpowiednio pozwy i wezwania. 

Warto wiedzieć, że dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W sytuacji, gdy dobro osobiste zostało naruszone, osoba taka może również żądać:

  • dopełnienia przez osobę, która dopuściła się naruszenia, czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,
  • naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej, jeśli taka powstała wskutek naruszenia dobra osobistego.

Roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych są coraz częstszym przedmiotem procesów sądowych. Należy przy tym pamiętać, że to osoba żądająca udzielenia ochrony powinna udowodnić, że naruszone zostały jej dobra osobiste, a zatem ciąży na niej obowiązek przedstawienia takich dowodów, które w dostateczny sposób uzasadniają, że doszło do naruszenia. W tym celu także zasadne jest skorzystanie z pomocy naszej Kancelarii, która udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek. 

Kancelarie adwokackie
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    chevron-down