OBSŁUGA PRAWNA SPÓLDZIELNI

Obsługa prawna spóldzielni i wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna spóldzielni i wspólnot mieszkaniowych

Kan­ce­la­ria po­sia­da wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu ob­słu­gi praw­nej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych, Wspól­not Miesz­ka­nio­wych oraz podmio­tów spe­cja­li­zu­ją­cych się w ad­mi­ni­stro­wa­niu i za­rzą­dza­niu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Usłu­gi ad­wo­kac­kie świad­czo­ne na rzecz Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wych obej­mu­ją dy­żur ad­wo­ka­ta w wy­bra­ne dni w ty­go­dniu w sie­dzi­bie podmio­tu, peł­ną ob­słu­gę kor­po­ra­cyj­ną pod­czas dy­żuru oraz po­za je­go ra­ma­mi w sie­dzi­bie Kan­ce­la­rii, re­pre­zen­ta­cję Spół­dziel­ni przed są­da­mi.

Po­moc praw­na świad­czo­na na rzecz wy­żej wska­za­nych podmio­tów zwią­za­na jest z ich bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią, a po­le­ga na opra­co­wy­wa­niu i spo­rzą­dza­niu umów oraz ak­tów we­wnętrz­nych Spół­dziel­ni, spo­rzą­dza­niu opi­nii praw­nych, pro­wa­dze­niu po­stę­po­wań są­do­wych z za­kre­su pra­wa spół­dziel­cze­go, nie­ru­cho­mo­ści, umów oraz po­stę­po­wań o za­pła­tę, w tym do­cho­dze­niu przed są­dem na­leż­no­ści czyn­szo­wych, rów­nież re­pre­zen­ta­cji Spół­dziel­ni w spra­wach o eks­mi­sję, jak i ob­słu­gę Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej w trak­cie Wal­nych Zgro­ma­dzeń.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info