Obsługa prawna spóldzielni i wspólnot mieszkaniowych
Dobro osobiste

Ka­n­ce­­la­­ria po­­sia­­da wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w pro­­wa­­dze­­niu ob­słu­­gi pra­w­nej Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych, Wspó­l­not Mie­sz­ka­­nio­­wych oraz podmio­­tów spe­­cja­­li­­zu­­ją­­cych się w ad­­mi­­ni­­stro­­wa­­niu i za­­rzą­­dza­­niu nie­­ru­­cho­­mo­­­ścia­­mi. Usłu­­gi ad­­wo­­ka­c­kie świa­d­czo­­ne na rzecz Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych obe­j­mu­­ją dy­­żur ad­­wo­­ka­­ta w wy­­bra­­ne dni w ty­­go­­d­niu w sie­­dzi­­bie podmio­­tu, pe­ł­ną ob­słu­­gę ko­r­po­­ra­­cy­j­ną pod­czas dy­­żuru oraz po­­za je­­go ra­­ma­­mi w sie­­dzi­­bie Ka­n­ce­­la­­rii, re­­pre­­ze­n­ta­­cję Spó­ł­dzie­l­ni przed są­­da­­mi.

Po­­moc pra­w­na świa­d­czo­­na na rzecz wy­­żej wska­­za­­nych podmio­­tów zwią­­za­­na jest z ich bie­­żą­­cą dzia­­ła­l­no­­­ścią, a po­­le­­ga na opra­­co­­wy­­wa­­niu i spo­­rzą­­dza­­niu umów oraz ak­tów we­­w­nę­trz­nych Spó­ł­dzie­l­ni, spo­­rzą­­dza­­niu opi­­nii pra­w­nych, pro­­wa­­dze­­niu po­­stę­­po­­wań są­­do­­wych z za­­kre­­su pra­­wa spół­­dzie­l­cze­­go, nie­­ru­­cho­­mo­­­ści, umów oraz po­­stę­­po­­wań o za­­pła­­tę, w tym do­­cho­­dze­­niu przed są­­dem na­­le­ż­no­­­ści czy­n­szo­­wych, ró­w­nież re­­pre­­ze­n­ta­­cji Spó­ł­dzie­l­ni w spra­­wach o eks­­mi­­sję, jak i ob­słu­­gę Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wej w tra­k­cie Wa­l­nych Zgro­­ma­­dzeń.

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    chevron-down