Klienci INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI

Klienci indywidualni

Co­dzien­nie wie­lu oby­wa­te­li Pol­ski mie­rzy się z pro­ble­ma­mi re­gu­lo­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. Obej­mu­je to m.in. ta­kie spra­wy jak:

  • rozwody,
  • spory sąsiedzkie,
  • dochodzenie wierzytelności od dłużnika,
  • procesy karne,
  • postępowania o odszkodowania.

Nie­ste­ty, w wie­lu sy­tu­acjach oso­by te nie zna­ją lub nie ro­zu­mie­ją za­pi­sów ustaw, ma­ją­cych za­sto­so­wa­nie w kon­kret­nych oko­licz­no­ściach. W ta­kiej sy­tu­acji, nie­zbęd­ne sta­je się wspar­cie ad­wo­ka­ta. Po­za przy­to­czo­ny­mi przy­kła­da­mi po­moc­ne jest ono rów­nież w wie­lu in­nych przy­pad­kach, któ­re nie­ko­niecz­nie znaj­du­ją swój fi­nał w są­dzie. Praw­nik mo­że za­jąć się me­dia­cją mię­dzy stro­na­mi spo­ru, jak i prze­ana­li­zo­wać oraz za­opi­nio­wać róż­ne do­ku­men­ty praw­ne, w tym umo­wy czy oświad­cze­nia.

Pro­fe­sjo­nal­ne kan­ce­la­rie ad­wo­kac­kie ofe­ru­ją po­moc w za­kre­sie pra­wa cy­wil­ne­go, ro­dzin­ne­go, spad­ko­we­go czy kar­ne­go. Ja­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny ad­wo­kat za­wsze po­cho­dzę in­dy­wi­du­al­nie do spra­wy Klien­ta ko­rzy­sta­ją­ce­go z pro­po­no­wa­nych przez nas usług. W Ka­to­wi­cach dzia­łam ja­ko praw­nik ro­dzin­ny, re­pre­zen­tant w spra­wach cy­wil­nych czy spad­ko­wych oraz obroń­ca oskar­żo­ne­go lub peł­no­moc­nik po­krzyw­dzo­ne­go w pro­ce­sie kar­nym. Dba­jąc o in­te­res osób, zwra­ca­ją­cych się do mnie o po­moc, do­kład­nie ana­li­zu­ję kon­kret­ny przy­pa­dek i po­dej­mu­ję dzia­ła­nia, ma­ją­ce na ce­lu do­pro­wa­dze­nie spra­wy do po­myśl­ne­go wy­ni­ku.

Oprócz re­pre­zen­to­wa­nia stro­ny przed są­da­mi i in­ny­mi or­ga­na­mi pań­stwo­wy­mi, udzie­lam rów­nież po­rad praw­nych. In­ter­pre­tu­ję dla Klien­tów po­szcze­gól­ne za­pi­sy ko­dek­sów, ustaw, wska­zu­ję ich opcje, a tak­że do­ra­dzam, ja­kie wyj­ście w da­nej sy­tu­acji mo­że przy­nieść naj­wię­cej ko­rzy­ści. Ja­ko do­świad­czo­ny praw­nik roz­wo­do­wy wy­ka­zu­ję du­żo zro­zu­mie­nia dla osób szu­ka­ją­cych po­mo­cy w mo­jej kan­ce­la­rii. Ro­zwód to trud­ny pro­ces, pod­czas któ­re­go czę­sto gó­rę bio­rą emo­cje. Adwo­kat dba o to, aby sku­tecz­nie do­peł­nić wszel­kich obo­wiąz­ków, z ja­ki­mi da­na spra­wa się wią­że.

USŁUGI ADWOKACKIE NA RZECZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Kan­ce­la­ria ofe­ru­je pro­fe­sjo­nal­ną po­moc praw­ną, w szcze­gól­no­ści w po­sta­ci udzie­la­nia po­rad praw­nych, spo­rzą­dza­nia opi­nii, umów i pism pro­ce­so­wych oraz re­pre­zen­ta­cji swo­ich Klien­tów przed są­da­mi po­wszech­ny­mi, or­ga­na­mi pań­stwo­wy­mi i in­ny­mi podmio­ta­mi, a tak­że w ne­go­cja­cjach i me­dia­cjach.

Na świadczoną przez adwokata pomoc prawną dla Klientów indywidualnych składają się: 
  • Udzielanie porad prawnych w kontakcie bezpośrednim w ramach umówionego spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej, również telefonicznie lub drogą mailową, profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania, pozwolą uniknąć nieporozumień i z korzyścią dla Klienta rozwiązać problem prawny.
  • Sporządzanie na zlecenie Klienta opinii prawnych, w tym analiz dostarczonych przez Klienta dokumentów.
  • Przygotowanie projektów umów i pism procesowych, dostosowanych tak, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta.
  • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i innymi podmiotami, zapewniająca należytą ochronę praw i interesów Klienta w toku postępowań.
  • Udział adwokata w toku postępowania mediacyjnego, którego istotą jest polubowne rozwiązanie sporu, nierzadko to forma wielokrotnie lepsza i mniej kosztowna od procesu sądowego, prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, rolą zaś adwokata jest znalezienie rozwiązania korzystnego dla Klienta, uwzględniającego kompromis pozwalający utrzymać dotychczasowe relacje.

specjalizacje

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info