KLIENCI INDYWIDUALNI
Klienci

Co­­dzie­n­nie wie­­lu oby­­wa­­te­­li Po­l­ski mie­­rzy się z pro­­ble­­ma­­mi re­­gu­­lo­­wa­­ny­­mi prze­­pi­­sa­­mi pra­­wa. Obe­j­mu­­je to m.in. ta­­kie spra­­wy jak:

 • rozwody,
 • spory sąsiedzkie,
 • dochodzenie wierzytelności od dłużnika,
 • procesy karne,
 • postępowania o odszkodowania.

Nie­­ste­­ty, w wie­­lu sy­­tu­­a­cjach oso­­by te nie zna­­ją lub nie ro­­zu­­mie­­ją za­­pi­­sów ustaw, ma­­ją­­cych za­­sto­­so­­wa­­nie w ko­n­kre­t­nych oko­­li­cz­no­­­ściach. W ta­­kiej sy­­tu­­a­cji, nie­­zbę­d­ne sta­­je się wspa­r­cie ad­­wo­­ka­­ta. Po­­za przy­­to­­czo­­ny­­mi przy­­kła­­da­­mi po­­mo­c­ne jest ono ró­w­nież w wie­­lu in­­nych przy­­pa­d­kach, któ­­re nie­­ko­­nie­cz­nie zna­j­du­­ją swój fi­­nał w są­­dzie. Pra­w­nik mo­­że za­­jąć się me­­dia­­cją mię­­dzy stro­­na­­mi spo­­ru, jak i prze­­a­na­­li­­zo­­wać oraz za­­o­pi­­nio­­wać ró­ż­ne do­­ku­­me­n­ty pra­w­ne, w tym umo­­wy czy oświa­d­cze­­nia.

Pro­­fe­­sjo­­na­l­ne ka­n­ce­­la­­rie ad­­wo­­ka­c­kie ofe­­ru­­ją po­­moc w za­­kre­­sie pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, ro­­dzi­n­ne­­go, spa­d­ko­­we­­go czy ka­r­ne­­go. Ja­­ko wy­­kwa­­li­­fi­­ko­­wa­­ny ad­­wo­­kat za­­w­sze po­­cho­­dzę in­­dy­­wi­­du­­a­l­nie do spra­­wy Klie­n­ta ko­­rzy­­sta­­ją­­ce­­go z pro­­po­­no­­wa­­nych przez nas usług. W Ka­­to­­wi­­cach dzia­­łam ja­­ko pra­w­nik ro­­dzi­n­ny, re­­pre­­ze­n­tant w spra­­wach cy­­wi­l­nych czy spa­d­ko­­wych oraz obro­ń­ca oska­r­żo­­ne­­go lub pe­ł­no­­mo­c­nik po­­krzy­w­dzo­­ne­­go w pro­­ce­­sie ka­r­nym. Dba­­jąc o in­­te­­res osób, zwra­­ca­­ją­­cych się do mnie o po­­moc, do­­kła­d­nie ana­­li­­zu­­ję ko­n­kre­t­ny przy­­pa­­dek i po­­de­j­mu­­ję dzia­­ła­­nia, ma­­ją­­ce na ce­­lu do­­pro­­wa­­dze­­nie spra­­wy do po­­my­śl­ne­­go wy­­ni­­ku.

Oprócz re­­pre­­ze­n­to­­wa­­nia stro­­ny przed są­­da­­mi i in­­ny­­mi or­ga­­na­­mi pa­ń­stwo­­wy­­mi, udzie­­lam ró­w­nież po­­rad pra­w­nych. In­te­r­pre­­tu­­ję dla Klie­n­tów po­­sz­cze­­gó­l­ne za­­pi­­sy ko­­de­k­sów, ustaw, wska­­zu­­ję ich opcje, a ta­k­że do­­ra­­dzam, ja­­kie wy­j­­ście w da­­nej sy­­tu­­a­cji mo­­że przy­­nieść naj­wię­­cej ko­­rzy­­­ści. Ja­­ko do­­świa­d­czo­­ny pra­w­nik roz­­wo­­do­­wy wy­­ka­­zu­­ję du­­żo zro­­zu­­mie­­nia dla osób szu­­ka­­ją­­cych po­­mo­­cy w mo­­jej ka­n­ce­­la­­rii. Ro­­zwód to tru­d­ny pro­­ces, pod­czas któ­­re­­go czę­­sto gó­­rę bio­­rą emo­­cje. Adwo­­kat dba o to, aby sku­­te­cz­nie do­­pe­ł­nić wsze­l­kich obo­­wią­z­ków, z ja­­ki­­mi da­­na spra­­wa się wią­­że.

Kancelarie adwokackie

USŁUGI ADWOKACKIE NA RZECZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Ka­n­ce­­la­­ria ofe­­ru­­je pro­­fe­­sjo­­na­l­ną po­­moc pra­w­ną, w szcze­­gó­l­no­­­ści w po­­sta­­ci udzie­­la­­nia po­­rad pra­w­nych, spo­­rzą­­dza­­nia opi­­nii, umów i pism pro­­ce­­so­­wych oraz re­­pre­­ze­n­ta­­cji swo­­ich Klie­n­tów przed są­­da­­mi po­­w­sze­ch­ny­­mi, or­ga­­na­­mi pa­ń­stwo­­wy­­mi i in­­ny­­mi podmio­­ta­­mi, a ta­k­że w ne­­go­­cja­­cjach i me­­dia­­cjach.

Na świadczoną przez adwokata pomoc prawną dla Klientów indywidualnych składają się: 
 • Udzielanie porad prawnych w kontakcie bezpośrednim w ramach umówionego spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej, również telefonicznie lub drogą mailową, profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania, pozwolą uniknąć nieporozumień i z korzyścią dla Klienta rozwiązać problem prawny.
 • Sporządzanie na zlecenie Klienta opinii prawnych, w tym analiz dostarczonych przez Klienta dokumentów.
 • Przygotowanie projektów umów i pism procesowych, dostosowanych tak, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta.
 • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i innymi podmiotami, zapewniająca należytą ochronę praw i interesów Klienta w toku postępowań.
 • Udział adwokata w toku postępowania mediacyjnego, którego istotą jest polubowne rozwiązanie sporu, nierzadko to forma wielokrotnie lepsza i mniej kosztowna od procesu sądowego, prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, rolą zaś adwokata jest znalezienie rozwiązania korzystnego dla Klienta, uwzględniającego kompromis pozwalający utrzymać dotychczasowe relacje.
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się
Specjalizacje

Sprawy cywilne prowadzone przez Kancelarię w szczególności obejmują:

 • windykację należności, sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o odszkodowanie z tytułu tzw. deliktu - czynu niedozwolonego,
 • sprawy związane z nieruchomościami i ich obrotem,
 • ochronę prawa własności i posiadania rzeczy, zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia,
 • sprawy tyczące się ograniczonych praw rzeczowych, w tym o ustanowienie służebności przesyłu,
 • upadłość konsumencką.

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest reprezentacja Klienta w postępowaniach dotyczących zapłaty na jego rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach związanych z:

 • uszczerbkiem na zdrowiu,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy,
 • śmiercią osoby najbliższej,
 • błędem w sztuce lekarskiej,
 • innymi zdarzeniami losowymi.

Naruszenie dóbr osobistych może polegać w szczególności na publikacji nieprawdziwych informacji w środkach masowego przekazu, takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja, jak również na innych bezprawnych zachowaniach sprawcy w postaci: pozbawienia wolności, znieważenia, obrazy czci, naruszenia prawa do grobu, pochówku, kultu osoby zmarłej, naruszenia prawa do zdrowia, pogwałcenie imienia, nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji. Jako że katalog dóbr osobistych jest otwarty – każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy. Kancelaria świadczy usługi związane z prawną ochroną dóbr osobistych, zarówno na drodze procesowej, jak i pozaprocesowej – w tym polubownie na drodze mediacji.

Sprawy rodzinne prowadzone przez Kancelarię obejmują:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie,
 • rozdzielność majątkową (w trakcie trwania małżeństwa),
 • alimenty – ustalenie obowiązku i zmianę wysokości,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie ojcostwa.

Sprawy spadkowe prowadzone przez Kancelarię obejmują:

 • pomoc prawną w ustalaniu kręgu spadkobierców,
 • doradztwo w zakresie sporządzania testamentu,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy związane z długami spadkowymi,
 • pomoc prawną przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • sprawy związane z działem spadku,
 • sprawy związane z zachowkiem.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z odmową wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego lub też zaniżeniem jego wartości poprzez:

 • sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
 • sporządzenie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych,
 • wszczęcie przed sądem sporu o odszkodowanie w związku z odmową jego wypłaty, lub wypłatą zaniżonej jego części.

Kancelaria świadczy usługi adwokackie w procesie karnym obejmujące w szczególności:

 • obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I i II instancji,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym,
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, odroczenie wykonania kary,
 • reprezentację w postępowaniu kasacyjnym,
 • pomoc prawna w zakresie spraw karnych obejmuje również reprezentację pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w toku postępowania przygotowawczego oraz przed sądem I i II instancji.

Formularz kontaktowy

  chevron-down