Klienci BIZNESOWI

KLIENCI BIZNESOWI

USŁUGI ADWOKACKIE
DLA BIZNESU

Klienci biznesowi

Pol­skie przed­się­bior­stwa mu­szą na co dzień speł­niać sze­reg norm wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów praw­nych, któ­re re­gu­lu­ją ich dzia­łal­ność. Pra­wo han­dlo­we jest jed­nym z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się i zmie­nia­ją­cych w kra­ju, więc ko­niecz­ność śle­dze­nia je­go ewo­lu­cji zaj­mo­wa­ła­by wie­le cza­su, ja­ki war­to po­świę­cić na roz­wój wła­snej fir­my. W do­peł­nia­niu wszel­kich zo­bo­wią­zań praw­nych mo­gą po­móc wy­kwa­li­fi­ko­wa­ni praw­ni­cy. 

Pro­wa­dzo­na prze­ze mnie kan­ce­la­ria ad­wo­kac­ka za­pew­nia kom­plek­so­we wspar­cie dla przed­się­bior­ców z Ka­to­wic i in­nych miast Ślą­ska. Zaj­mu­ję się za­rów­no peł­ną ob­słu­gą ma­łych (m.in. jed­no­oso­bo­wych), jak i du­żych firm, a tak­że fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych. Mo­gę rów­nież za­ofe­ro­wać po­moc w przy­pad­ku po­je­dyn­czych spraw, do­ko­nać ana­li­zy umów i in­nych do­ku­men­tów praw­nych oraz re­pre­zen­to­wać Klien­ta przed okre­ślo­ny­mi in­sty­tu­cja­mi, a w tym:

  • sądami,
  • organami rządowymi i samorządowymi,
  • odpowiednimi urzędami.

Jako wykwalifikowany adwokat z doświadczeniem zawsze dążę do tego, aby Klient miał poczucie, że jego sprawy zostały powierzone kompetentnemu specjaliście. Dbam o profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego powierzonego mi zadania. Zlecenia przyjmuję także online oraz telefonicznie. Kompleksowa obsługa obejmuje:

  • bieżące dbanie o prawną stronę funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • reprezentowanie i zastępowanie Klienta przed organami państwowymi,
  • przygotowanie wszelkich pism prawnych, umów, oświadczeń woli,
  • uczestnictwo lub reprezentację Klienta podczas spotkań negocjacyjnych z kontrahentami

i wiele innych usług. Jako specjalistka od prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, a także nieruchomości, mam niezbędne kompetencje do udzielania profesjonalnej pomocy prawnej.

specjalizacje

FORMULARZ KONTAKTOWY

© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info