O nas
Sprawy rodzinne adwokat

Ka­n­ce­­la­­ria ofe­­ru­­je pro­­fe­­sjo­­na­l­ną po­­moc pra­w­ną dla Klientów indywidualnych:

  • specjalizujemy się w sprawach rodzinnych, prowadzimy rozwody,
  • regulujemy kontakty z dziećmi, prowadzimy sprawy alimentacyjne,
  • reprezentujemy Klientów w procesach karnych,
  • zagadnienia związane z prawem cywilnym, ochroną dóbr osobistych,
  • sprawy spadkowe czy odszkodowawcze także nie są nam obce.

Profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania. Przygotowujemy projekty umów i pism procesowych w taki sposób, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta. Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi to także bardzo istotny aspekt naszej działalności, do którego podchodzimy z wielką starannością.

Ka­n­ce­­la­­ria po­­sia­­da wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w ob­słu­­dze pra­w­nej spó­ł­dzie­l­ni mie­sz­ka­­nio­­wych oraz wspó­l­not mie­sz­ka­­nio­­wych. Usłu­­gi ad­­wo­­ka­c­kie świa­d­czo­­ne na rzecz tych podmiotów obe­j­mu­­ją ob­słu­­gę ko­r­po­­ra­­cy­j­ną pod­czas dy­­żuru oraz po­­za je­­go ra­­ma­­mi w sie­­dzi­­bie Ka­n­ce­­la­­rii, re­­pre­­ze­n­ta­­cję Klienta przed są­­da­­mi.

Zapewniamy obsługę prawną dla podmiotów z branży beauty, do których należą gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne i SPA oraz salony fryzjerskie i tatuażu.

Ka­n­ce­­la­­ria udziela ko­m­ple­k­so­­wego wspa­r­cia dla przed­się­­bio­r­ców z Ka­­to­­wic i in­­nych miast Ślą­­ska, mo­­żemy ró­w­nież za­­o­fe­­ro­­wać po­­moc w przy­­pa­d­ku po­­je­­dy­n­czych spraw, do­­ko­­nać ana­­li­­zy umów i in­­nych do­­ku­­me­n­tów pra­w­nych, sporządzić niezbędne umowy, pisma, opinie oraz re­­pre­­ze­n­to­­wać Klie­n­ta przed in­­sty­­tu­­cja­­mi: sądami, organami rządowymi i samorządowymi, urzędami.

Doświadczenie i zaangażowanie naszej Kancelarii gwarantują Klientom skuteczne rozwiązania.

O naszej kancelarii adwokackiej
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    chevron-down