Prawa pracownika - jakie prawa ma pracownik?

Pytajnik

Pracownik, oprócz obowiązków nałożonych na niego przez pracodawcę, posiada również swoje prawa, które szczegółowo zostały opisane w Konstytucji RP oraz w kodeksie pracy.

Zgodnie z Konstytucją RP pracownik ma prawo do:

 1. Wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy (art. 65 Konstytucji RP), wyjątki w zakresie wolności wyboru i wykonywania zawodu określa ustawa,
 2. Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP),
 3. Wolności zrzeszania się w związkach zawodowych (art. 59 Konstytucji RP),
 4. Równości (art. 32 Konstytucji RP).

Z kolei, zgodnie z prawem pracy, pracownik ma prawo do:

 1. Swobody w wyborze pracy (wyjątki w zakresie wykonywania zawodu określa ustawa),
 2. Swobody w nawiązywaniu stosunków pracy,
 3. Godności, równości, jednakowego traktowania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji z uwagi na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, niepełnosprawność, orientację seksualną, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze, jak również zatrudnienie na czas określony lub na czas nieokreślony,
 4. Jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości,
 5. Godziwego wynagrodzenia za pracę,
 6. Wypoczynku – z uwzględnieniem czasu pracy, dni wolnych od pracy oraz prawa do urlopu wypoczynkowego,
 7. Stosownie do możliwości finansowych pracodawcy, pracownik ma prawo do zaspokojenia potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych,
 8. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. Tworzenia i przystępowania do związków zawodowych/organizacji mających na celu reprezentację, ochronę praw pracowniczych,
 10. Ochrony zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym oraz kobiet w ciąży,
 11. Urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu związanego z przyjęciem dziecka,
 12. Bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe prawa przysługują pracownikowi od dnia zawarcia stosunku pracy do dnia jego zakończenia. Regulaminy wewnętrznie obowiązujące u danego pracodawcy, zakładowe układy zbiorowe pracy, czy też inne akty wewnętrznie obowiązujące w zakładzie pracy, nie mogą w żaden sposób ograniczać w/w praw. Pracownikowi, względem którego doszło do naruszenia praw pracowniczych, przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu powszechnego. Pracodawca, który złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika naraża się na odpowiedzialność karną, w szczególności na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

  chevron-down