Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach coraz bardziej spotykane. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i z jakiego tytułu. Podczas szkody ubezpieczony może straci zarówno zdrowie, jak i mienie. W momencie zdarzenia ubezpieczony uprawniony jest do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy lub swojemu ubezpieczycielowi oraz do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Do otrzymania odszkodowania powypadkowego uprawniona jest każda osoba ubezpieczona oraz w zależności od sytuacji, najbliższa rodzina ubezpieczonego

Polski system prawny wyróżnia kilka przypadków dochodzenia roszczeń w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, m.in.:

  • Jednorazowe odszkodowanie,
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści,
  • Zadośćuczynienie,
  • Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie jednorazowe

Celem uzyskania odszkodowania jednorazowego jest pokrycie wszelkich kosztów, które są następstwem wypadku. Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu kosztów leczenie po zakończeniu leczenia (podstawą będą faktury i paragony za odbyte leczenie), bądź z góry. Jednorazowe odszkodowanie może objąć między innymi koszty związane z leczeniem w szpitalu, zakup leków oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Renta odszkodowawcza

W kodeksie cywilnym nie zostało dokładnie sprecyzowane określenie zwiększenia potrzeb, a jedynie wskazuje zakres obowiązków, ciężących na zobowiązanym do odszkodowania. Renta z powodu zwiększonych potrzeb to renta polegająca na świadczeniu stałym, bądź tymczasowym. Renta tymczasowa przyznawana jest kiedy następstwa szkody na osobie są długoterminowe, ale są one odwracalne. W przypadku ustanowienia renty stałej, charakter szkody jest nieodwracalny. Warunkiem przyznania renty jest zaświadczenie lekarskie, które wskazuje zakres opieki medycznej oraz czas trwania rehabilitacji.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu

W przypadku gdy poszkodowany w wyniku szkody, spowodowanej przez inną osobę utracił dochody, które mógł uzyskać, przysługuje mu odszkodowanie z powodu utraconego dochodu. Możliwe jest uzyskanie go bezpośrednio od sprawcy szkody, bądź od ubezpieczyciela. Istotne jest, aby w/w korzyści odpowiednio potwierdzić dokumentacją. Poza udokumentowaniem korzyści, jakie poszkodowany mógł uzyskać, należy również potwierdzić zmniejszony dochód, bowiem odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu ma charakter wyrównawczy. A wiec poszkodowany otrzyma wyrównanie dochodów, które mógłby otrzymać, gdyby nie uległ wypadkowi. Co istotne, odszkodowanie za utracony dochód jest zmniejszone o świadczenia uzyskane z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie może zostać pozyskane niezależnie od odszkodowania, bowiem zadośćuczynienie jest rekompensatą za szkodę niemajątkową. Zadośćuczynienie pokrywa więc szkodę poniesioną przez poszkodowanego w postaci bólu, obrażeń ciała i rozstroju zdrowia psychicznego np. depresji.

Odszkodowanie wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podpisało umowę ubezpieczeniową ze sprawcą. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zazwyczaj poszkodowany otrzyma najwyższe odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. W przypadku, gdy ubezpieczony posiada ubezpieczenie NNW, może dochodzić należnego mu świadczenia, jednakże co do zasady wysokość odszkodowania będzie niższa niż uzyskane środki pieniężne z tytułu odszkodowania z OC sprawcy.

Warto pamiętać, iż w sytuacji kiedy sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia lub w przypadku kiedy sprawca uciekł z miejsca wypadku, poszkodowanemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

    chevron-down