Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do faktycznego oddłużenia konsumenta –tj. umorzenia nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego przez dłużnika zobowiązań – może minąć trochę czasu. Niemniej jednak, procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej z każdą nowelizacją prawa upadłościowego pozwala większemu gronu osób wystąpić z przedmiotowym wnioskiem do Sądu Upadłościowego.

Aby zainicjować postępowanie upadłościowe przez konsumenta, konieczne jest złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Sądu Upadłościowego właściwego ze względu miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Konieczne jest wskazanie wszelkich zobowiązań dłużnika – zarówno tych, które nie są kwestionowane przez dłużnika, jak i tych przez niego kwestionowanych. Dłużnik zobowiązany jest również do wskazania całego swojego majątku, jego szacunkowej wartości oraz miejsca jego położenia. Dodatkowo, wniosek należy dokładnie uzasadnić, powołując okoliczności, które zdaniem konsumenta są ważne z uwagi na powstanie niewypłacalności dłużnika. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30,00 złotych.

Po złożeniu przez konsumenta wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, Sąd bada stan faktyczny sprawy, a następnie ogłasza upadłość, bądź wniosek oddala. Na tym etapie postępowania nie dochodzi jeszcze do oddłużenia konsumenta. Następuje ono dopiero po zakończeniu postępowania.

Następnie, Sąd lub wyznaczony przez niego syndyk ustala stan majątku dłużnika, zobowiązania, które go obciążają, a następnie dokonuje spieniężenia majątku należącego do dłużnika i rozdzielenia go pomiędzy wierzycieli.

Po ustaleniu majątku dłużnika dochodzi do ustalenia planu spłaty, warunkowego umorzenia zobowiązań w przypadku, gdy sytuacja osobista dłużnika nie pozwala mu na dokonywanie jakichkolwiek spłat, lecz nie ma ona trwałego charakteru lub umorzenia zobowiązań w sytuacji, gdy zostanie wykazane, że dłużnik nie posiada żadnych środków pieniężnych, a jego sytuacja osobista wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłaty.

Po wykonaniu przez dłużnika planu spłaty, bądź niewniesienia przez wierzycieli w okresie warunkowego umorzenia zobowiązań wniosku o ustalenie planu spłaty, dochodzi z mocy prawa do umorzenia wszystkich nieuregulowanych przez dłużnika zobowiązań.

Pomimo iż postępowanie upadłościowe składa się z wielu koniecznych czynności, które musi przeprowadzić Sąd, a w nierzadkich przypadkach okres trwania postępowania to kilkanaście miesięcy, po zakończeniu postępowania dochodzi do oddłużenia upadłego, co pozwala mu na dalsze życie bez dotychczasowych wymagalnych zobowiązań finansowych.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

    chevron-down