Polityka prywatności

I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Adwokat Marta Krajewska prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Krajewska, ul. Kościuszki 6 lok.3, 40-049 Katowice, NIP
6452391278, numer telefonu 502-605-037, adres e-mail: marta@krajewska.info


II. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich,
świadczenia usług doradczych.


III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych
i księgowych;
- w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora;
- w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja
prawnie uzasadnionego interesu administratora.


IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu
realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe,
hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.


V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


VI. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym
dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu
adwokata.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie
przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.


VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez
adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
- otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy
przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
- sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
- usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator
przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać, aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji,
w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie
danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile realizacja uprawnień nie narusza obowiązku
zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
- przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane
w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
- W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
(art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku
z udzielaniem pomocy prawnej.
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem:
marta@krajewska.info, telefonicznie pod numerem 502-605-037 lub listownie na adres siedziby wskazany
w punkcie I.


VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


IX. Profilowanie:
Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

chevron-down