Pozew o odszkodowanie – krok po kroku

Pozew sądowy

W poprzednich artykułach omówione zostało dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania. W dzisiejszym artykule zostanie wytłumaczony sam proces dochodzenia swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wyższego odszkodowania w wyniku przeprowadzenia przez sąd postepowania dowodowego i oceny stanu faktycznego sprawy.

Skutkiem wniesienia pozwu jest wydanie przez sąd orzekający w sprawie wyroku, który uznaje, bądź oddala powództwo poszkodowanego. Na skutek prawomocnego wyroku pozwany zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w zasądzonej w wyroku kwocie.

Aby prawidłowo rozpocząć postępowanie sądowe, poszkodowany zobowiązany jest do spełnienia dwóch przesłanek – poszkodowany musi prawidłowo wnieść pozew oraz udowodnić swoją szkodę.

Jeżeli chodzi o spełnienie warunków formalnych pozwu, to pozew powinien zawierać następujące treści i informacje:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew, wniosek, skarga, zażalenie itp.),
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli i pełnomocników,
 • adresy lub siedziby stron, ich przedstawicieli i pełnomocników,
 • numer PESEL lub NIP powoda,
 • uzasadnienie pozwu czyli zasadniczą treść, w której należy wskazać przedmiot sporu oraz udowodnić swoje stanowisko,
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis powoda lub działającego w jego imieniu pełnomocnika,
 • listę załączników.

Pozew wnosimy do sądu właściwego dla miejsca, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, bądź w przypadku osoby prawnej – siedzibę. W uzasadnionych przypadkach, przepisy dopuszczają również wniesienie pozwu przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda. Właściwy jest Sąd Rejonowy, jeżeli jednak wartość roszczenia przekracza 75.000,00 zł, właściwy jest Sąd Okręgowy.

Pozew podlega opłacie, która zależna jest od wartości przedmiotu sporu. Opłatę trzeba wnieść wraz z pozwem poprzez wykupienie znaków sądowych lub przelewem bankowym na właściwy rachunek sądu. Co istotne, powód może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części, jednak wniosek ten musi zostać uzasadniony, a więc niezbędne jest wykazanie, że powód nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie z danymi o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Jeżeli chodzi o samą treść pozwu, powód zobowiązany jest do wykazania stanu faktycznego oraz udowodnienia szkody, która powstała w jego majątku. Na potwierdzenie swojego stanowiska trzeba dołączyć wszelkie dokumenty, korespondencję między stronami oraz rachunki potwierdzające wysokość roszczenia, a także i inne dowody w posiadaniu, których jest powód.

Powód musi również wykazać, iż podejmował próbę załatwienia sprawy na drodze przedsądowej, np. poprzez wysłanie wezwania do zapłaty.

Kwestia uzasadnienia pozwu jest zawsze sprawą indywidualną i zależy od stanu faktycznego sprawy, jednak zadaniem powoda jest wykazanie, iż kwota żądana w pozwie jest całkowicie zasadna.

Wynik sprawy jest często zależny od właściwego sporządzenia pozwu, zatem zachęcamy, by w tym zakresie korzystać z usług osób zawodowych pełnomocników.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

  chevron-down