Przedawnienie długu komorniczego

Młot

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia długu. W niniejszym artykule zajmiemy się jednak przedawnieniem długu komorniczego.

Wszczęcie egzekucji następuje poprzez złożenie komornikowi stosownego wniosku. Postępowanie egzekucyjne jest następstwem po odbytym postępowaniu sądowym. Komornik uprawniony jest do wszczęcia działań egzekucyjnych dopiero wtedy, gdy wierzyciel po skierowaniu pozwu do sądu otrzymał prawomocny wyrok, opatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik nie jest uprawniony do samodzielnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Celem postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego wierzycielowi roszczenia. Postępowanie egzekucyjne ma charakter wykonawczy względem przeprowadzonego już postępowania sądowego. W zakres przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego wchodzi jedynie treść wydanego przez Sąd orzeczenia, opatrzonego tytułem wykonawczym. Co istotne, komornik nie może podjąć działań wykraczających poza wydane przez sąd orzeczenie, tzw. zakres egzekucji.

We wniosku o wszczęcie egzekucji niezbędne jest wskazanie świadczenia, które ma być spełnione.

Do wniosku należy również dołączyć tytuł wykonawczy. W tym miejscu warto podkreślić, iż jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Opierając się na przepisach obecnie obowiązujących, ustawodawca wskazał 6-letni termin, w którym roszczenia przedawniają się, co do zasady. Jednakże, w ustawie wskazane są również wyjątki, m.in. 3-letni okres przedawnienia, w przypadku zadłużenia wynikającego ze świadczeń okresowych oraz z prowadzenia działalności gospodarczej np. umowy kredytowe i pożyczkowe, opłaty za Internet, czy opłaty związane z umową najmu. Istnieją również wyjątki, w których termin przedawnienia jest krótszy, np. 2 lata.

Jednakże, niezależnie na jakiej podstawie powstał dług, w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, w którym roszczenie wierzyciela zostanie potwierdzone nakazem zapłaty lub prawomocnym wyrokiem, okres przedawnienia będzie wynosił 6 lat. Odrębnie liczone są odsetki te, które zostały naliczone za okres po wydaniu tytułu wykonawczego, bowiem przedawniają się po upływie 3 lat.

Zarówno w przypadku odsetek, jak i długu głównego, bieg terminu przedawnienia liczony jest od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Komornik może prowadzić egzekucję między innymi z wynagrodzenia dłużnika, rachunków bankowych, posiadanych praw majątkowych, a także ruchomości i nieruchomości. By wykonać obowiązek i zająć poszczególne składniki majątku, stosuje on przewidziane przepisami prawa środki przymusu. Egzekucja jest przymusem, ale warto pamiętać, że następuje dopiero wówczas, gdy mimo wydania sądowego tytułu wykonawczego dłużnik nie spłaca długu.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek dłużnika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie ujęte wnioskiem uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

    chevron-down