Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie polega na tym, iż sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa oraz wskazywał osoby winnej temu rozpadowi. Co do zasady, rozwód bez orzekania o winie jest dużo szybszym sposobem rozwiązania małżeństwa i nie wymaga od małżonków szczegółowego udowadniania przyczyn jego rozpadu. Orzeczenie rozwodu bez winy nie wymaga spełnienia szczególnych wymogów, jednak istotny pozostaje fakt, iż sąd odstąpi od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek stron. Oznacza to, że jeżeli drugi małżonek sprzeciwi się temu, to sąd zobligowany będzie do wydania wyroku ze wskazaniem winy.

Co istotne, złożenie wniosku o orzeczenie winy małżonka może zostać zmienione aż do wydania wyroku. Dlatego też, jeżeli w trakcie postępowania sądowego zmienimy swoje stanowisko, to możemy pierwotny wniosek zmodyfikować.

Co do zasady, sąd może orzec rozwód:

  • bez orzekania o winie,
  • z wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • z winy obojga małżonków,
  • ze wskazaniem, iż żaden z małżonków nie ponosi winy.

Kwestia winy za rozpad małżeństwa ma przede wszystkim wpływ na obowiązek alimentacyjny między małżonkami. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ograniczona jest możliwość dochodzenia alimentów pomiędzy małżonkami. Wyróżnić tutaj można dwie konsekwencje.

Pierwszą konsekwencją jest prawo do żądania przez każdego z małżonków świadczenia alimentacyjnego, tylko w przypadku gdy małżonek ten po orzeczeniu rozwodu popadł w niedostatek. Popadnięcie w niedostatek oznacza, iż małżonek znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednakże, popadnięcie w niedostatek nie jest tożsame z sytuacją pogorszenia się stanu majątkowego po orzeczeniu rozwodu. Istotne jest wykazanie, że małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Sytuacja ta musi zostać udowodniona przed sądem, przedstawiając tym samym odpowiednie dowody, np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, rachunki potwierdzające wysokość opłaty za mieszkanie, media oraz wyżywienie.

Kolejnym skutkiem rozwodu bez orzekania o winie jest okres, w którym można pobierać alimenty. Obowiązek alimentacyjny wygasa:

  • po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu,
  • w przypadku zawarcia przez małżonka, który pobiera alimenty nowego małżeństwa.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w wyjątkowych sytuacjach okres 5-letni może zostać wydłużony przez sąd.

Kwestia alimentów na drugiego małżonka jest sytuacją oczywiście odrębną od przyznania świadczenia alimentacyjnego na małoletnie dziecko stron. Niezależnie od rozstrzygnięcia w zakresie rozwodu stron, sąd ustala obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Jeżeli chodzi o koszty sądowe, to w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie opłata sądowa wynosi 300,00 złotych. Co prawda, w momencie wnoszenia pozwu o rozwód powód zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 600,00 złotych, jednak po orzeczeniu rozwodu bez orzekania o winie, połowa wniesionej opłaty zostaje zwrócona.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

    chevron-down