Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa Kamilka – Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

 

Nowelizacja nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowanie względem niego przemocy domowej. Wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Wymienione w ustawie podmioty mają 6 miesięcy czasu – do dnia 15 sierpnia 2024 roku na dostosowanie działalności do nowych przepisów.

 

Jakie podmioty mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich?

 • jednostki systemu oświaty, czyli m.in. przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
 • inne placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe lub związane z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego;

 

Czym są standardy ochrony małoletnich?

Przepisy obejmują weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci oraz opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko. Celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci, a także wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ustawa zmierza też do poprawy systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych.

 

Opracowane na piśmie standardy mają być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki lub działalności oraz określać w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”,
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów,
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności,
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania,
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia,
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 

Ustawa Kamilka stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia ochrony dzieci. Przygotowanie i implementacja wymaganych dokumentów i procedur jest kluczowa dla zgodności z nowymi regulacjami. Za niewdrożenie odpowiednich standardów ochrony małoletnich grożą sankcje w postaci kary grzywny.

 

Kancelaria świadczy wszelkie usługi związane z wdrożeniem standardów ochrony małoletnich. Wspieramy objęte obowiązkiem podmioty na każdym etapie procesu, oferujemy pomoc prawną w postaci porad prawnych, jak i sporządzenia niezbędnych dokumentów.

Formularz kontaktowy

  chevron-down