Upadłość konsumencka a brak majątku

Upadłość

Osoby chcące złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, często wahają się przed jego wniesieniem z uwagi na brak posiadania przez nich majątku. Okoliczność nieposiadania przez konsumenta majątku, który pozwoliłby na zaspokojenie wierzycieli, nie stanowi przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd.

Należy mieć na uwadze, że Sąd (lub wyznaczony przez niego syndyk), jeżeli dojdzie do przekonania, że majątek dłużnika pozwala na zaspokojenie wierzycieli – dokona jego spieniężenia, a następnie rozdzieli uzyskane w ten sposób środki pieniężne pomiędzy wierzycieli dłużnika.

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo upadłościowe, po ogłoszeniu upadłości i ustaleniu majątku dłużnika, Sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Jeżeli zostanie wykazane, że dłużnik nie posiada żadnych środków pieniężnych, a jego sytuacja osobista wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłaty, Sąd dokona umorzenia zobowiązań bez ustalenia takiego planu. Tym samym, dojdzie do oddłużenia konsumenta bez dokonywania planu spłaty na rzecz wierzycieli.

Należy jednak pamiętać, że w skład masy upadłościowej, oprócz majątku dłużnika takiego jak np. nieruchomości, pojazdy mechaniczne, sprzęt RTV i AGD, biżuteria itd., wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego ponad część niepodlegającą zajęciu. Dlatego, jeżeli środki pieniężne otrzymywane przez konsumenta pozwolą mu chociaż w najmniejszym stopniu na uregulowanie zobowiązań, Sąd ustali plan spłaty na maksymalnie 36 miesięcy w przypadku osób, u których niewypłacalność powstała nie z ich winy, a u osób, które celowo lub na skutek daleko idącego niedbalstwa doprowadziły do powstania niewypłacalności plan spłaty ustalany jest na okres od 3 lat do 7 lat.

Podsumowując, jeżeli majątek upadłego chociażby w najmniejszym stopniu pozwoli na spłatę zobowiązań, Sąd ustali plan spłaty na dany okres, po upływie którego oddłuży upadłego. W przypadku nieposiadania przez dłużnika majątku, Sąd dokona oddłużenia bez ustalania planu spłaty.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku dłużnika, który wyzbędzie się majątku celowo lub takowy będzie ukrywał przed Sądem i syndykiem, nie dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Adwokat Marta Krajewska

Adwokat Marta Krajewska od 2014 roku jest Adwokatem zrzeszonym w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się pomocą prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jako Adwokat specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności w zakresie spraw odszkodowawczych, w dochodzeniu roszczeń w sprawach frankowych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Nadto, Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu obowiązków Adwokata cechuje ją sumienność, dbałość o detale oraz o dobro Klienta. Kancelaria niezmiennie od 2014 roku odnosi sukcesy w prowadzonych sprawach.

Formularz kontaktowy

    chevron-down