MARTA
KRAJEWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA

Aktualności

23

listopad'17

Black Friday – Czarny Piątek, kuszące promocje a prawa konsumenta.

Czytaj więcej

Dnia 24 listopada 2017 roku niemalże na całym świecie rozpocznie się coroczna wyprzedaż, od której rozpoczyna się sezon świątecznych promocji. W ostatni piątek listopada w większości galerii handlowych w Polsce będę zorganizowane liczne wyprzedaże, mające na celu zachęcenie do zakupu jak największej ilości konsumentów. Na sklepowych półkach znajdą się towary w obniżonej cenie, często bardzo atrakcyjnej.

Black Friday czyli Czarny Piątek jest swojego rodzaju „świętem”, które w Polsce pojawiło się stosunkowo niedawno, jednakże grono jego miłośników co roku się powiększa. Tradycja corocznych wielkich wyprzedaży została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych. Pomimo, iż w Polsce oferta jest zdecydowanie mniejsza niż w USA – gdzie ludzie ustawiają się w gigantycznych kolejkach na wiele godzin przed rozpoczęciem wyprzedaży – chętnych do skorzystania z promocji w naszym kraju nie brakuje.

Sprzedawcy często rozciągają okres wyprzedaży nie na jeden dzień, lecz na cały weekend, mając przy tym świadomość, iż dzięki temu pomnożą swoje zyski z największego święta wyprzedażowego w roku.

Warto jednak pamiętać, że to co na pierwszy rzut oka może wydawać się niebywałą okazją, koniec końców może być dobrze zaplanowanym chwytem marketingowym.

Na co warto zwrócić uwagę i o czym pamiętać, by nie stracić, a zyskać podczas szaleństwa weekendowych wyprzedaży?

Towar przeceniony nie podlega reklamacji ani zwrotom, brzmi znajomo? Jednakże, tego typu informacje są nieprawdziwe, celowo wprowadzające klienta w błąd. Kupując podczas sezonowej obniżki/wyprzedaży mamy dokładnie takie same prawa, jak w każdy inny dzień, kiedy takowa wyprzedaż nie obowiązuję. Przede wszystkim warto zapamiętać, iż towar przeceniony podlega takiej samej reklamacji jak towar w regularnej cenie.

Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się – ilu z nas po zapoznaniu się z taką informacją, doszło do wniosku, aby nie kupować danego towaru, bądź w sytuacji spostrzeżenia wadliwości towaru po jego zakupie, zraziło się skutecznie do złożenia reklamacji? Kupując towar jako konsument czyli towar, który nie jest potrzebny nam bezpośrednio w związku z prowadzona przez nas działalnością, możemy go zareklamować w sytuacji, gdy okaże się on niezgodny z umową, bądź wadliwy. Towar niezgodny z umową to taki, który nie nadaje się do użytkowania w takim celu, w jakim zwykle jest stosowany. Nieposiadanie właściwości, które dany towar powinien mieć, świadczy również o jego niezgodności z umową. Jeżeli w przeciągu roku od dnia zakupu zostanie zauważona wada, istnieje domniemanie, że istniała ona w chwili wydania rzeczy kupującemu. W związku z czym, mamy prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

Innymi słowy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenieobniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Co ważne, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Jednakże, należy pamiętać, iż kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W każdym przypadku sprzedawca ma 14 dni na rozpoznania naszej reklamacji – w sytuacji braku odpowiedzi z jego strony w wyżej wskazanym terminie, uznaje się, iż nasze roszczenie zostało uznane przez sprzedawcę. Dodatkowo, należy pamiętać, iż oprócz dochodzenia naprawy bądź usunięcia wadliwości towaru z tytułu rękojmi przysługuje nam również gwarancja. Skorzystanie z jednego z powyższych sposobów reklamacji nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiego sposobu, czyli z gwarancji w późniejszym terminie.

Będąc w wyprzedażowym „szale” również warto zastanowić się czy dana oferta, niezwykła promocja jest rzeczywiście atrakcyjna. Jeżeli nie znamy ceny obniżki, mamy prawo uzyskać takowe informacje od sprzedającego, który zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących obniżki – zarówno jej realnej wysokości, powodu.

Częstym zabiegiem marketingowym handlowców jest nieinformowanie klientów o rzeczywistej cenie sprzedaży, jak również o licznych kosztach ukrytych (dodatkowej opłacie za wysyłkę poniżej określonej sumy pieniężnej, zawyżanie ceny wyjściowej i zmniejszenie jej odpowiednio do ceny praktycznie nie różniącej się od tej, która widniała na towarze jeszcze przed obniżką). Jeżeli poszukujemy danego towaru, warto rozeznać się w cenie jego sprzedaży na kilka dni przed planowanymi obniżkami, tak aby sprawdzić, czy oferty kierowane do nas, są faktycznie tak atrakcyjne, za jakie uważają je sprzedawcy.

Jeżeli zamawiamy towar poza lokalem przedsiębiorcy – należy pamiętać, że zawsze, nawet w przypadku otrzymania towaru zgodnego z umową, mamy prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od jego otrzymania, bez wskazywania przyczyny zwrotu. Dodatkowo, jeżeli cena na towarze różni się od tej, którą podaje nam w chwili płatności sprzedający, mamy prawo do zakupu towaru po niższej cenie.

Konsument ma zawsze prawo i możliwość zwrócenia się ze wszystkimi obawami dotyczącymi sprzedaży do Rzecznika Praw Konsumentów, Inspekcji Handlowej, jak również zasięgnąć porady u prawnika, adwokata.

Dominika Podleśny, prawnik

15

listopad'17

Rekompensata z tytułu utraconego prawa do tzw. deputatu węglowego.

Czytaj więcej

23 października 2017 roku została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Zgodnie z powyższą ustawą ok. 235 tys. uprawnionych, będzie mogło skorzystać ze świadczenia w wysokości 10.000,00 złotych netto. Co ważne, kwota wypłaconego świadczenia pozostaje zwolniona z podatku dochodowego, nie podlega egzekucji oraz nie dokonuje się z niej żadnych potrąceń.

Deputat węglowy stanowi część wynagrodzenia za pracę, wypłacany jest niezależnie od pensji w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym. W przemyśle górniczym podstawą przyznania deputatu stanowią układy zbiorowe pracy lub porozumienia w nich zawarte. W zależności od przedsiębiorstwa górniczego czy stażu pracy wysokość deputatu węglowego może się różnić. Deputat węglowy to rodzaj zobowiązania Państwa Polskiego wobec górników, stanowił jeden z ważnych warunków umowy o pracę na kopalni.

Prawo do ekwiwalentu za deputat węglowy przysługuje także emerytom i rencistom – i to właśnie z myślą o nich, 24 października 2017 roku weszła w życie Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Podstawowym celem ustawy jest wypłata odszkodowania za utracone świadczenie – prawo do bezpłatnego węgla – w wysokości 10.000,00 złotych netto, które ma zostać wypłacona wszystkim uprawnionym, do końca 2017 roku. Osoby, które miały ustalone prawo do deputatu węglowego, a którym to prawo zostało zawieszone przez przedsiębiorstwa górnicze, mają 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty do właściwego przedsiębiorstwa. Co ważne, nie dotyczy to wszystkich emerytów lub rencistów, tylko tych, którym przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy zawieszono prawo do bezpłatnego węgla.

Wraz ze złożeniem wniosku, osoba uprawniona składa również oświadczenie, zgodnie z którym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Rekompensata jest wypłacona jednorazowo przez właściwe przedsiębiorstwo przekazem pocztowym, przelewem na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w zależności od woli wnioskodawcy.

Świadczenie rekompensacyjne przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także wdowom, wdowcom oraz sierotom, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, a który spełniały wyżej wskazane przesłanki do otrzymania rekompensaty. Jeżeli osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście jest więcej, rekompensata zostanie wypłacona tym osobom w częściach równych.

Osoby, które wystąpiły z roszczeniem na drogę sądową z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, nie otrzymają rekompensaty, jeżeli wskazane powyżej roszczenie zostało zaspokojone. Rekompensata nie zostanie również wypłacona osobom, które pobierają świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a którym to rekompensata z tytułu prawa do bezpłatnego węgla jest wypłacana wraz ze świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę i rentę w okresie gdy prawo do bezpłatnego węgla zostało zawieszone, również nie mogą liczyć na jednorazową rekompensatę.

Ważną informacją dla osób ubiegających się o wypłatę rekompensaty, pozostaje fakt, iż w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo górnicze odmówi wypłaty rekompensaty, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji odmawiającej wypłatę świadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy na piśmie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei roszczenie o świadczenie z tytułu wypłaty rekompensaty po zmarłym uprawnionym do otrzymania jednorazowego świadczenia wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez zmarłego.

 

Marta Krajewska, Adwokat

Archiwum

2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

„Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.”

Cyceron

Praca jest moją pasją, zaś celem świadczenie usług rzetelnych i na wysokim poziomie. Jako adwokat staram się wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i sumiennością. W codziennej praktyce zależy mi na znalezieniu właściwego rozwiązania przedstawionego przez Klienta problemu. Nie boję się skomplikowanych spraw, cenię ambitne zagadnienia, sprawne i skuteczne sposoby dochodzenia do właściwego rezultatu. Każda sprawa jest inna, a każdy Klient wyjątkowy. Wykonywana praca daje mi dużo satysfakcji. Jestem pewna, że moje zaangażowanie będzie miało przełożenie na nasz wspólny sukces.

O MNIE

Witam Państwa na mojej oficjalnej stronie internetowej. Nazywam się Marta Krajewska, prowadzę własną praktykę adwokacką w Katowicach. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanej kancelarii, pod okiem doświadczonych adwokatów, jak i w podmiotach zinstytucjonalizowanych, w ramach świadczonej kompleksowej obsługi prawnej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zapewniam przejrzystość współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizacji zleceń.

Obszar mojej działalności obejmuje Katowice oraz inne miasta województwa śląskiego.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z informacjami na temat mojej Kancelarii i skorzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

USŁUGI

klienci biznesowi
KLIENCI INDYWIDUALNI
OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁDZIELNI
I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

KLIENCI BIZNESOWI

USŁUGI ADWOKACKIE
DLA BIZNESU

SPECJALIZACJE

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych (obsługi prawnej) na rzecz podmiotów profesjonalnych – spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, spółek cywilnych oraz przedsiębiorstw jednoosobowych.

Oferta Kancelarii obejmuje stałe i kompleksowe usługi, czyli obsługę firmy na podstawie umowy bezterminowej, również w siedzibie podmiotu lub usługi okazjonalne w postaci prowadzenia konkretnej sprawy, procesu, wykonania określonej czynności np. weryfikacji umowy, czy negocjacji jej treści.

Wykonywanie czynności w ramach świadczonej pomocy następuje na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej, w tym również drogą mailową. Usługi adwokackie dostosowane są do charakteru podmiotu gospodarczego, jego wielkość, formy prawnej, rodzaju prowadzonego biznesu.

Na świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną dla Klientów biznesowych składają się: 
  • udzielanie porad prawnych w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Klienta,
  • reprezentowanie i zastępstwo adwokackie przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
  • przygotowywanie opinii prawnych, pism i umów, opiniowanie i analiza umów handlowych,
  • opracowywanie wszelkich czynności prawnych, w tym pism procesowych, nieprocesowych i przedprocesowych, jak również pozostałych oświadczeń woli i wiedzy,
  • uczestnictwo oraz reprezentacja Klienta w negocjacjach i rokowaniach prowadzonych z partnerami handlowymi,
  • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów indywidualnych kompleksowe usługi prawne. Pomoc adwokata obejmuje w szczególności sprawy dotyczące majątku Klienta, a zatem szeroko rozumiane sprawy cywilne, w ramach których mieszczą się m. in. sprawy o zapłatę, o wykonanie umowy, jak również sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, o naprawienie szkody, czy zadośćuczynienie. Klientom indywidualnym Kancelaria pomoże także podczas spraw rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku wspólnego oraz w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Rzecz jasna, pomoc adwokata obejmuje obronę oskarżonego w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I i II instancji, a także reprezentację pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

USŁUGI ADWOKACKIE NA RZECZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną, w szczególności w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, umów i pism procesowych oraz reprezentacji swoich Klientów przed sądami powszechnymi, organami państwowymi i innymi podmiotami, a także w negocjacjach i mediacjach.

Na świadczoną przez adwokata pomoc prawną dla Klientów indywidualnych składają się: 
  • Udzielanie porad prawnych w kontakcie bezpośrednim w ramach umówionego spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej, również telefonicznie lub drogą mailową, profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania, pozwolą uniknąć nieporozumień i z korzyścią dla Klienta rozwiązać problem prawny.
  • Sporządzanie na zlecenie Klienta opinii prawnych, w tym analiz dostarczonych przez Klienta dokumentów.
  • Przygotowanie projektów umów i pism procesowych, dostosowanych tak, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta.
  • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i innymi podmiotami, zapewniająca należytą ochronę praw i interesów Klienta w toku postępowań.
  • Udział adwokata w toku postępowania mediacyjnego, którego istotą jest polubowne rozwiązanie sporu, nierzadko to forma wielokrotnie lepsza i mniej kosztowna od procesu sądowego, prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, rolą zaś adwokata jest znalezienie rozwiązania korzystnego dla Klienta, uwzględniającego kompromis pozwalający utrzymać dotychczasowe relacje.

specjalizacje

OBSŁUGA PRAWNA SPÓLDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz podmiotów specjalizujących się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Usługi adwokackie świadczone na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych obejmują dyżur adwokata w wybrane dni w tygodniu w siedzibie podmiotu, pełną obsługę korporacyjną podczas dyżuru oraz poza jego ramami w siedzibie Kancelarii, reprezentację Spółdzielni przed sądami.

Pomoc prawna świadczona na rzecz wyżej wskazanych podmiotów związana jest z ich bieżącą działalnością, a polega na opracowywaniu i sporządzaniu umów oraz aktów wewnętrznych Spółdzielni, sporządzaniu opinii prawnych, prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa spółdzielczego, nieruchomości, umów oraz postępowań o zapłatę, w tym dochodzeniu przed sądem należności czynszowych, również reprezentacji Spółdzielni w sprawach o eksmisję, jak i obsługę Spółdzielni Mieszkaniowej w trakcie Walnych Zgromadzeń.

WYNAGRODZENIE

Ceny usług prawnych ustalane są z Klientem indywidualnie i zależą od rodzaju podejmowanych czynności, związanych z tym kosztów, stopnia zawiłości sprawy, natomiast preferowane są trzy zapewniające przejrzystość metody rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i decyzji Klienta:

  • System rozliczeń godzinowych – o wysokość wynagrodzenia stanowi czas poświęcony na wykonanie zlecenia, metoda stosowana jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac,
  • Wynagrodzenie zryczałtowane – czyli z góry określona konkretna kwota wynagrodzenia, system stosowany jest w sprawach pozwalających w przybliżeniu określić zakres prac oraz ich wymiar czasowy,
  • Stały ryczałt miesięczny - jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.
kancelaria adwokacka katowice

ADWOKAT
Marta Krajewska
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 6 lok. 3
40-049 Katowice

ADWOKAT MARTA KRAJEWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
UL. ul. Kościuszki 6 lok. 3,
KATOWICE 40-049
TEL. 502 605 037

adwokat katowice

tel. 502 605 037NIP: 6452391278

REGON: 243652480

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kapitał Ludzki - człowiek najlepsza inwestycja, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Człowiek - najlepsza inwestycja".

www.efs.gov.pl Tworzenie stron www - NETGO