BLOG
blog
2024-03-30
Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich tzw. majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku […]

Czytaj dalej
2024-02-04
Prawa pracownika - jakie prawa ma pracownik?

Pracownik, oprócz obowiązków nałożonych na niego przez pracodawcę, posiada również swoje prawa, które szczegółowo zostały opisane w Konstytucji RP oraz w kodeksie pracy. Zgodnie z Konstytucją RP pracownik ma prawo do: Wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy (art. 65 Konstytucji RP), wyjątki w zakresie wolności wyboru i wykonywania zawodu określa ustawa, Bezpiecznych i […]

Czytaj dalej
2024-02-01
Kiedy umowa zlecenie staje się umową o pracę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosunkiem pracy jest sytuacja, kiedy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jednocześnie, niemożliwe jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu w/w warunków. Przepisy kodeksu pracy nie […]

Czytaj dalej
2024-01-09
Odfrankowanie kredytu

Na początku XXI wieku banki zachęcały przyszłych kredytobiorców do zawarcia umowy kredytu/pożyczki w obcej walucie – w szczególności we franku szwajcarskim, który to kredyt zdaniem bankowców miał być o wiele korzystniejszy dla konsumenta, niż kredyt w złotówkach. Kurs franka szwajcarskiego w 2008 roku wynosił poniżej 2,00 złotych. Obecnie wartość szwajcarskiej waluty jest dwukrotnie wyższa, niż miało […]

Czytaj dalej
2023-12-09
Długi spadkowe

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w […]

Czytaj dalej
2023-11-09
Przedawnienie długu komorniczego

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w […]

Czytaj dalej
2023-10-09
Pozew o odszkodowanie – krok po kroku

W poprzednich artykułach omówione zostało dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania. W dzisiejszym artykule zostanie wytłumaczony sam proces dochodzenia swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wyższego odszkodowania w wyniku przeprowadzenia przez sąd postepowania dowodowego i oceny […]

Czytaj dalej
2023-09-09
Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia […]

Czytaj dalej
2023-07-09
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Szkoda na osobie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to odrębne instytucje zawarte w Kodeksie Cywilnym, jednakże zachodzą pomiędzy nimi pewne podobieństwa. Obie instytucje są świadczeniami pieniężnymi oraz mają być rekompensatą za wyrządzoną szkodę na osobie. Szkoda na osobie może przybierać postać majątkową i niemajątkową. Co więcej, w przypadku wyrządzenia szkody, poszkodowany może domagać się jednocześnie odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Pojęcie […]

Czytaj dalej
2023-06-09
Odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach coraz bardziej spotykane. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i z jakiego tytułu. Podczas szkody ubezpieczony może straci zarówno zdrowie, jak i mienie. W momencie zdarzenia ubezpieczony uprawniony jest do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy lub swojemu ubezpieczycielowi oraz do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Do otrzymania odszkodowania […]

Czytaj dalej
chevron-down