BLOG
blog
2024-06-05
Czy warto korzystać z pomocy prawnika?

Co trzeba wiedzieć przed wniesieniem sprawy cywilnej do sądu? Kiedy skorzystać z pomocy prawnika?   W pierwszej kolejności, w takiej sytuacji należy zdecydować, czy zamierza się korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którymi są najczęściej adwokaci i radcowie prawni, czy też decyduje się samemu wnieść sprawę do sądu. Pamiętać jednak należy, że nie zawsze ma się ten […]

Czytaj dalej
2024-05-02
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – uwagi wstępne Zasiedzenie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym i jest to sposób pierwotnego nabycia prawa własności z uwagi na upływ czasu. W wyniku ustawowo określonego upływu czasu, posiadacz samoistny niebędący właścicielem, uprawniony jest do nabycia prawa własności przez faktyczne posiadanie rzeczy. Zasiedzenie jest formą uregulowania stanu pomiędzy stanem własności a rzeczywistym […]

Czytaj dalej
2024-04-30
Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa Kamilka – Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich   Nowelizacja nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowanie względem niego przemocy domowej. Wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Wymienione w ustawie podmioty mają 6 miesięcy czasu – […]

Czytaj dalej
2024-03-30
Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich tzw. majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku […]

Czytaj dalej
2024-02-04
Prawa pracownika - jakie prawa ma pracownik?

Pracownik, oprócz obowiązków nałożonych na niego przez pracodawcę, posiada również swoje prawa, które szczegółowo zostały opisane w Konstytucji RP oraz w kodeksie pracy. Zgodnie z Konstytucją RP pracownik ma prawo do: Wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz miejsca pracy (art. 65 Konstytucji RP), wyjątki w zakresie wolności wyboru i wykonywania zawodu określa ustawa, Bezpiecznych i […]

Czytaj dalej
2024-02-01
Kiedy umowa zlecenie staje się umową o pracę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosunkiem pracy jest sytuacja, kiedy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jednocześnie, niemożliwe jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu w/w warunków. Przepisy kodeksu pracy nie […]

Czytaj dalej
2024-01-09
Odfrankowanie kredytu

Na początku XXI wieku banki zachęcały przyszłych kredytobiorców do zawarcia umowy kredytu/pożyczki w obcej walucie – w szczególności we franku szwajcarskim, który to kredyt zdaniem bankowców miał być o wiele korzystniejszy dla konsumenta, niż kredyt w złotówkach. Kurs franka szwajcarskiego w 2008 roku wynosił poniżej 2,00 złotych. Obecnie wartość szwajcarskiej waluty jest dwukrotnie wyższa, niż miało […]

Czytaj dalej
2023-12-09
Długi spadkowe

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w […]

Czytaj dalej
2023-11-09
Przedawnienie długu komorniczego

Jak już zostało wspomniane w poprzednim artykule przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w […]

Czytaj dalej
2023-10-09
Pozew o odszkodowanie – krok po kroku

W poprzednich artykułach omówione zostało dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania. W dzisiejszym artykule zostanie wytłumaczony sam proces dochodzenia swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wyższego odszkodowania w wyniku przeprowadzenia przez sąd postepowania dowodowego i oceny […]

Czytaj dalej
chevron-down