Mar­ta Kra­jew­ska - Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Ka­to­wi­ce - Praw­nik ro­dzin­ny, spra­wy kar­ne

 

Wi­tam Pań­stwa na mo­jej ofi­cjal­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej. Na­zy­wam się Mar­ta Kra­jew­ska, pro­wa­dzę wła­sną prak­ty­kę ad­wo­kac­ką w Ka­to­wi­cach. Je­stem ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go oraz człon­kiem Izby Adwo­kac­kiej w Ka­to­wi­cach. Do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­łam w re­no­mo­wa­nej kan­ce­la­rii, pod okiem do­świad­czo­nych ad­wo­ka­tów, jak i w podmio­tach zin­sty­tu­cjo­na­li­zo­wa­nych, w ra­mach świad­czo­nej kom­plek­so­wej ob­słu­gi praw­nej.

Ja­ko praw­nik w swo­jej pra­cy kie­ru­ję się za­sa­da­mi ety­ki za­wo­do­wej, za­pew­niam przej­rzy­stość współpra­cy oraz rze­tel­ność i ter­mi­no­wość w re­ali­za­cji zle­ceń.

Ob­szar dzia­łal­no­ści mo­jej kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej obej­mu­je Ka­to­wi­ce oraz in­ne mia­sta wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

Za­pra­szam Pań­stwa do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi na jej te­mat i sko­rzy­sta­nia ze świad­czo­nej prze­ze mnie po­mo­cy praw­nej, oraz na mo­je­go blo­ga.

Klienci biznesowi

W pro­wa­dzo­nej przez nas kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej ofe­ru­je­my po­ra­dy praw­ne nie tyl­ko Klien­tom in­dy­wi­du­al­nym, ale też fir­mom. Re­pre­zen­tu­je­my je przed są­da­mi, or­ga­na­mi rzą­do­wy­mi i samorzą­do­wy­mi, a tak­że przed od­po­wied­ni­mi urzę­da­mi. Ja­ko do­świad­cze­ni praw­ni­cy po­ma­ga­my w do­peł­nie­niu wszel­kich zo­bo­wią­zań i pod­po­wia­da­my opty­mal­ne dla da­ne­go przed­się­bior­stwa roz­wią­za­nia. Je­ste­śmy ela­stycz­ni i dys­po­nu­je­my wie­dzą oraz do­świad­cze­niem.

Zaj­mu­je­my się ob­słu­gą ma­łych i du­żych firm, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych z oko­lic Ka­to­wic oraz Gór­ne­go Ślą­ska. Je­ste­śmy otwar­ci na współ­pra­cę i chęt­nie po­dej­mu­je­my no­we wy­zwa­nia. Każ­de­go ad­wo­ka­ta ce­chu­je skru­pu­lat­ność i ter­mi­no­wość. Na bie­żą­co śle­dzi­my zmia­ny w prze­pi­sach praw­nych, któ­re są czę­sto no­welizowane. Spe­cja­li­zu­je­my się w:

 • prawie gospodarczym i handlowym,
 • prawie cywilnym,
 • prawie nieruchomości.

Za­pew­nia­my kom­plek­so­we i pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie ze stro­ny każ­de­go na­sze­go praw­ni­ka, któ­re po­zy­tyw­nie wpły­wa na roz­wój i funk­cjo­no­wa­nie ob­słu­gi­wa­nej przez nas fir­my. Po­ma­ga­my też w po­je­dyn­czych spra­wach wy­ma­ga­ją­cych kon­sul­ta­cji praw­nej, do­ko­nu­je­my ana­liz umów i in­nych do­ku­men­tów.

Udzie­la­ne przez nas wspar­cie do­ty­czy rów­nież wy­bo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej for­my or­ga­ni­za­cyj­no­-praw­nej pro­wa­dzo­ne­go przed­się­bior­stwa. Pro­po­nu­je­my tak­że bie­żą­cą ob­słu­gę kor­po­ra­cyj­ną. Usłu­gi praw­ni­ka mo­gą być świad­czo­ne w ra­mach sta­łej umo­wy z kan­ce­la­rią ad­wo­kac­ką lub na za­sa­dzie jed­no­ra­zo­wych zle­ceń.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Każ­de­go dnia w na­szej kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej w Ka­to­wi­cach udzie­la­my po­rad praw­nych Klien­tom in­dy­wi­du­al­nym. Do­ty­czą one wie­lu kwe­stii, m.in. spad­ków, roz­wo­dów, dóbr oso­bi­stych, spo­rów są­siedz­kich, do­cho­dze­nia wie­rzy­tel­no­ści od dłuż­ni­ka, pro­ce­sów kar­nych i od­szko­do­wań. Za­zwy­czaj są to skom­pli­ko­wa­ne spra­wy wy­ma­ga­ją­ce zna­jo­mo­ści prze­pi­sów, ja­ką z ko­lei ma ad­wo­kat. Po­ma­ga­my w in­ter­pre­ta­cji ustaw, for­mu­ło­wa­niu ar­gu­men­ta­cji oraz w przy­go­to­wy­wa­niu pism pro­ce­so­wych. Wska­zu­je­my od­po­wied­nie roz­wią­za­nia, dzię­ki cze­mu Klien­ci uni­ka­ją stre­su, wie­lu nie­przy­jem­no­ści, a cza­sa­mi tak­że wi­zy­ty w są­dzie. Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą po­moc praw­ną ze stro­ny kan­ce­la­rii ad­wo­kac­kiej.

Zaj­mu­je­my się rów­nież me­dia­cja­mi po­mię­dzy stro­na­mi spo­ru i w ten spo­sób dą­ży­my do je­go za­koń­cze­nia. Opi­niu­je­my i ana­li­zu­je­my do­ku­men­ty, a tak­że re­pre­zen­tu­je­my Klien­tów w są­dzie i przed in­ny­mi or­ga­na­mi. Zaw­sze an­ga­żu­je­my się w kon­kret­ne spra­wy i szu­ka­my wła­ści­we­go roz­wią­za­nia. Każ­dy z na­szych praw­ni­ków jest dys­kret­ny i pro­fe­sjo­nal­ny. Dzia­ła­my na te­re­nie Ka­to­wic i Gór­ne­go Ślą­ska, ale z po­rad ad­wo­ka­ta moż­na też sko­rzy­stać on­li­ne.

Każ­de­go mo­że spo­tkać wie­le sy­tu­acji pro­ble­mo­wych, w któ­rych mo­że się przy­dać praw­nik dzia­ła­ją­cy na te­re­nie Ka­to­wic – je­go wie­dza i do­świad­cze­nie. Dla­te­go war­to o tym pa­mię­tać i sko­rzy­stać z te­go wa­rian­tu już wte­dy, gdy po­ja­wią się ja­kieś wąt­pli­wo­ści co do po­dej­mo­wa­nych de­cy­zji w waż­nych kwe­stiach, np. ro­dzin­nych czy wo­bec bra­ku zna­jo­mo­ści prze­pi­sów.

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Wśród usług świad­czo­nych przez kan­ce­la­rie ad­wo­kac­kie znaj­du­je się m.in. ob­słu­ga te­go ro­dza­ju podmio­tów. Rów­nież w na­szej kan­ce­la­rii na co dzień współ­pra­cu­je­my ze spół­dziel­nia­mi, wspól­no­ta­mi miesz­ka­nio­wy­mi i in­sty­tu­cja­mi czy fir­ma­mi, któ­re spe­cja­li­zu­ją się w ad­mi­ni­stro­wa­niu oraz za­rzą­dza­niu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Na­si praw­ni­cy za­pew­nia­ją re­gu­lar­ne dy­żu­ry w ich sie­dzi­bach i peł­ną ob­słu­gę kor­po­ra­cyj­ną. Udzie­la­my po­rad praw­nych do­ty­czą­cych bie­żą­cej dzia­łal­no­ści, spo­rzą­dza­my umo­wy oraz ak­ty we­wnętrz­ne i opi­nie. Re­pre­zen­tu­je­my na­szych Klien­tów w są­dzie i przed in­ny­mi or­ga­na­mi. Ja­ko rze­tel­ni ad­wo­ka­ci ma­my wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie i wie­dzę, je­ste­śmy rze­tel­ni i pro­fe­sjo­nal­ni. Dzia­ła­my w Ka­to­wi­cach i na te­re­nie Gór­ne­go Ślą­ska.

Wspól­no­ta czy spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa to in­sty­tu­cje, któ­rych dzia­łal­ność opie­ra się na okre­ślo­nych prze­pi­sach praw­nych, a dzię­ki te­mu, że na­sza kan­ce­la­ria ad­wo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w nich, mo­że­my za­ofe­ro­wać me­ry­to­rycz­ne wspar­cie te­go ty­pu podmio­tom. Ob­słu­ga praw­na przez wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­go praw­ni­ka po­zwo­li czu­wać nad wła­ści­wym pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści i traf­nie oce­niać skut­ki praw­ne, dzię­ki cze­mu za­rzą­dza­nie ty­mi or­ga­ni­za­cja­mi bę­dzie efek­tyw­niej­sze.

Ce­ny usług praw­nych świad­czo­nych przez kan­ce­la­rię ad­wo­kac­ką usta­la­ne są z Klien­tem in­dy­wi­du­al­nie i za­le­żą od ro­dza­ju po­dej­mo­wa­nych przez praw­ni­ka czyn­no­ści, zwią­za­nych z tym kosz­tów, stop­nia za­wi­ło­ści spra­wy, na­to­miast pre­fe­ro­wa­ne są trzy za­pew­nia­ją­ce przej­rzy­stość me­to­dy roz­li­czeń w za­leż­no­ści od przy­ję­tej for­my współ­pra­cy i de­cy­zji Klien­ta:

 • System rozliczeń godzinowych – o wysokość wynagrodzenia adwokata stanowi czas poświęcony na wykonanie zlecenia, metoda stosowana jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac,
 • Wynagrodzenie zryczałtowane – czyli z góry określona konkretna kwota wynagrodzenia prawnika, system stosowany jest w sprawach pozwalających w przybliżeniu określić zakres prac oraz ich wymiar czasowy,
 • Stały ryczałt miesięczny - jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii adwokackiej w Katowicach.

Aby do­wie­dzieć się wię­cej szcze­gó­łów na te­mat usług, ja­kie mo­że za­ofe­ro­wać praw­nik, wy­star­czy umó­wić się te­le­fo­nicz­nie, ma­ilo­wo lub oso­bi­ście na spo­tka­nie – w for­mie tra­dy­cyj­nej lub on­li­ne.

 

 

Zakładka klienci biznesowi

Po­l­skie przed­się­­bio­r­stwa mu­­szą na co dzień spe­ł­niać sze­­reg norm wy­­ni­­ka­­ją­­cych z prze­­pi­­sów pra­w­nych, któ­­re re­­gu­­lu­­ją ich dzia­­ła­l­ność. Pra­­wo ha­n­dlo­­we jest je­d­nym z naj­prę­ż­niej roz­­wi­­ja­­ją­­cych się i zmie­­nia­­ją­­cych w kra­­ju, więc ko­­nie­cz­ność śle­­dze­­nia je­­go ewo­­lu­­cji za­j­mo­­wa­­ła­­by wie­­le cza­­su, ja­­ki wa­r­to po­­świę­­cić na roz­­wój wła­­snej fi­r­my. W do­­pe­ł­nia­­niu wsze­l­kich zo­­bo­­wią­­zań pra­w­nych mo­­gą po­­móc wy­­kwa­­li­­fi­­ko­­wa­­ni pra­w­ni­­cy.

Pro­­wa­­dzo­­na prze­­ze mnie ka­n­ce­­la­­ria ad­­wo­­ka­c­ka za­­pe­w­nia ko­m­ple­k­so­­we wspa­r­cie dla przed­się­­bio­r­ców z Ka­­to­­wic i in­­nych miast Ślą­­ska. Za­j­mu­­ję się za­­ró­w­no pe­ł­ną ob­słu­­gą ma­­łych (m.in. je­d­no­­o­so­­bo­­wych), jak i du­­żych firm, a ta­k­że fu­n­da­­cji, sto­­wa­­rzy­­szeń i spół­­dzie­l­ni mie­sz­ka­­nio­­wych. Mo­­gę ró­w­nież za­­o­fe­­ro­­wać po­­moc w przy­­pa­d­ku po­­je­­dy­n­czych spraw, do­­ko­­nać ana­­li­­zy umów i in­­nych do­­ku­­me­n­tów pra­w­nych oraz re­­pre­­ze­n­to­­wać Klie­n­ta przed okre­­ślo­­ny­­mi in­­sty­­tu­­cja­­mi, a w tym:

 

 • sądami,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • odpowiednimi urzędami.

 

Jako wykwalifikowany adwokat z doświadczeniem zawsze dążę do tego, aby Klient miał poczucie, że jego sprawy zostały powierzone kompetentnemu specjaliście. Dbam o profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego powierzonego mi zadania. Zlecenia przyjmuję także online oraz telefonicznie. Kompleksowa obsługa obejmuje:

 • bieżące dbanie o prawną stronę funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie i zastępowanie Klienta przed organami państwowymi,
 • przygotowanie wszelkich pism prawnych, umów, oświadczeń woli,
 • uczestnictwo lub reprezentację Klienta podczas spotkań negocjacyjnych z kontrahentami

i wiele innych usług. Jako specjalistka od prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, a także nieruchomości, mam niezbędne kompetencje do udzielania profesjonalnej pomocy prawnej.

SPECJALIZACJE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
po­stę­po­wa­nie przed KRS, za­kła­da­nie i re­je­stra­cja spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, prze­kształ­ce­nia, po­dzia­ły i łą­cze­nie podmio­tów go­spo­dar­czych, przy­go­to­wy­wa­nie oraz zmia­ny umów i sta­tu­tów spół­ek,
re­je­stra­cja jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, re­je­stra­cja fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń,
spra­wy o wy­łą­cze­nie wspól­ni­ka ze spół­ki, o uchy­le­nie uchwa­ły wspól­ni­ków, o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści uchwa­ły, rosz­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce z od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­no­praw­nej człon­ków za­rzą­du spół­ki.

PRAWO CYWILNE
spra­wy o za­pła­tę ce­ny wy­ni­ka­ją­cej z fak­tu­ry VAT, wy­na­gro­dze­nia z umo­wy zle­ce­nia, o dzie­ło, prze­wo­zo­wej, spe­dy­cyj­nej etc.
od­szko­do­wa­nia z ty­tu­łu nie­wy­ko­na­nia lub nie­na­le­ży­te­go wy­ko­na­nia umo­wy, od­szko­do­wa­nie z ty­tu­łu tzw. de­lik­tu - czy­nu nie­do­zwo­lo­ne­go,
ka­ry umow­ne,
pra­wa au­tor­skie i bez­praw­ne wy­ko­rzy­sta­nie wi­ze­run­ku,
na­ru­sze­nia dóbr oso­bi­stych,
rosz­cze­nia z pra­wa pra­so­we­go.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI
do­radz­two w za­kre­sie na­by­wa­nia i zby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści, od­da­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści oso­bom trze­cim do uży­wa­nia,
spra­wy o uzgod­nie­nie tre­ści księ­gi wie­czy­stej z rze­czy­wi­stym sta­nem praw­nym,
usta­la­nie i po­rząd­ko­wa­nie sta­nu praw­ne­go nie­ru­cho­mo­ści,
do­radz­two w za­kre­sie usta­na­wia­nia i zno­sze­nia ob­cią­żeń nie­ru­cho­mo­ści, w tym ogra­ni­czo­nych praw rze­czo­wych (słu­żeb­no­ści prze­sy­łu),
do­radz­two na rzecz spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych i wspól­not miesz­ka­nio­wych.

Zakładka Klienci indywidualni

Co­­dzie­n­nie wie­­lu oby­­wa­­te­­li Po­l­ski mie­­rzy się z pro­­ble­­ma­­mi re­­gu­­lo­­wa­­ny­­mi prze­­pi­­sa­­mi pra­­wa. Obe­j­mu­­je to m.in. ta­­kie spra­­wy jak:

 • rozwody,
 • spory sąsiedzkie,
 • dochodzenie wierzytelności od dłużnika,
 • procesy karne,
 • postępowania o odszkodowania.

Nie­­ste­­ty, w wie­­lu sy­­tu­­a­cjach oso­­by te nie zna­­ją lub nie ro­­zu­­mie­­ją za­­pi­­sów ustaw, ma­­ją­­cych za­­sto­­so­­wa­­nie w ko­n­kre­t­nych oko­­li­cz­no­­­ściach. W ta­­kiej sy­­tu­­a­cji, nie­­zbę­d­ne sta­­je się wspa­r­cie ad­­wo­­ka­­ta. Po­­za przy­­to­­czo­­ny­­mi przy­­kła­­da­­mi po­­mo­c­ne jest ono ró­w­nież w wie­­lu in­­nych przy­­pa­d­kach, któ­­re nie­­ko­­nie­cz­nie zna­j­du­­ją swój fi­­nał w są­­dzie. Pra­w­nik mo­­że za­­jąć się me­­dia­­cją mię­­dzy stro­­na­­mi spo­­ru, jak i prze­­a­na­­li­­zo­­wać oraz za­­o­pi­­nio­­wać ró­ż­ne do­­ku­­me­n­ty pra­w­ne, w tym umo­­wy czy oświa­d­cze­­nia.

Pro­­fe­­sjo­­na­l­ne ka­n­ce­­la­­rie ad­­wo­­ka­c­kie ofe­­ru­­ją po­­moc w za­­kre­­sie pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, ro­­dzi­n­ne­­go, spa­d­ko­­we­­go czy ka­r­ne­­go. Ja­­ko wy­­kwa­­li­­fi­­ko­­wa­­ny ad­­wo­­kat za­­w­sze po­­cho­­dzę in­­dy­­wi­­du­­a­l­nie do spra­­wy Klie­n­ta ko­­rzy­­sta­­ją­­ce­­go z pro­­po­­no­­wa­­nych przez nas usług. W Ka­­to­­wi­­cach dzia­­łam ja­­ko pra­w­nik ro­­dzi­n­ny, re­­pre­­ze­n­tant w spra­­wach cy­­wi­l­nych czy spa­d­ko­­wych oraz obro­ń­ca oska­r­żo­­ne­­go lub pe­ł­no­­mo­c­nik po­­krzy­w­dzo­­ne­­go w pro­­ce­­sie ka­r­nym. Dba­­jąc o in­­te­­res osób, zwra­­ca­­ją­­cych się do mnie o po­­moc, do­­kła­d­nie ana­­li­­zu­­ję ko­n­kre­t­ny przy­­pa­­dek i po­­de­j­mu­­ję dzia­­ła­­nia, ma­­ją­­ce na ce­­lu do­­pro­­wa­­dze­­nie spra­­wy do po­­my­śl­ne­­go wy­­ni­­ku.

Oprócz re­­pre­­ze­n­to­­wa­­nia stro­­ny przed są­­da­­mi i in­­ny­­mi or­ga­­na­­mi pa­ń­stwo­­wy­­mi, udzie­­lam ró­w­nież po­­rad pra­w­nych. In­te­r­pre­­tu­­ję dla Klie­n­tów po­­sz­cze­­gó­l­ne za­­pi­­sy ko­­de­k­sów, ustaw, wska­­zu­­ję ich opcje, a ta­k­że do­­ra­­dzam, ja­­kie wy­j­­ście w da­­nej sy­­tu­­a­cji mo­­że przy­­nieść naj­wię­­cej ko­­rzy­­­ści. Ja­­ko do­­świa­d­czo­­ny pra­w­nik roz­­wo­­do­­wy wy­­ka­­zu­­ję du­­żo zro­­zu­­mie­­nia dla osób szu­­ka­­ją­­cych po­­mo­­cy w mo­­jej ka­n­ce­­la­­rii. Ro­­zwód to tru­d­ny pro­­ces, pod­czas któ­­re­­go czę­­sto gó­­rę bio­­rą emo­­cje. Adwo­­kat dba o to, aby sku­­te­cz­nie do­­pe­ł­nić wsze­l­kich obo­­wią­z­ków, z ja­­ki­­mi da­­na spra­­wa się wią­­że.

 

USŁUGI ADWOKACKIE NA RZECZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Ka­n­ce­­la­­ria ofe­­ru­­je pro­­fe­­sjo­­na­l­ną po­­moc pra­w­ną, w szcze­­gó­l­no­­­ści w po­­sta­­ci udzie­­la­­nia po­­rad pra­w­nych, spo­­rzą­­dza­­nia opi­­nii, umów i pism pro­­ce­­so­­wych oraz re­­pre­­ze­n­ta­­cji swo­­ich Klie­n­tów przed są­­da­­mi po­­w­sze­ch­ny­­mi, or­ga­­na­­mi pa­ń­stwo­­wy­­mi i in­­ny­­mi podmio­­ta­­mi, a ta­k­że w ne­­go­­cja­­cjach i me­­dia­­cjach.

Na świadczoną przez adwokata pomoc prawną dla Klientów indywidualnych składają się: 
 • Udzielanie porad prawnych w kontakcie bezpośrednim w ramach umówionego spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej, również telefonicznie lub drogą mailową, profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania, pozwolą uniknąć nieporozumień i z korzyścią dla Klienta rozwiązać problem prawny.
 • Sporządzanie na zlecenie Klienta opinii prawnych, w tym analiz dostarczonych przez Klienta dokumentów.
 • Przygotowanie projektów umów i pism procesowych, dostosowanych tak, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta.
 • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i innymi podmiotami, zapewniająca należytą ochronę praw i interesów Klienta w toku postępowań.
 • Udział adwokata w toku postępowania mediacyjnego, którego istotą jest polubowne rozwiązanie sporu, nierzadko to forma wielokrotnie lepsza i mniej kosztowna od procesu sądowego, prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, rolą zaś adwokata jest znalezienie rozwiązania korzystnego dla Klienta, uwzględniającego kompromis pozwalający utrzymać dotychczasowe relacje.

SPECJALIZACJE

PRAWO CYWILNE MAJĄTKOWE
Sprawy cywilne prowadzone przez Kancelarię w szczególności obejmują:
windykację należności, sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o odszkodowanie z tytułu tzw. deliktu - czynu niedozwolonego,
sprawy związane z nieruchomościami i ich obrotem,
ochronę prawa własności i posiadania rzeczy, zniesienie współwłasności,
prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia,
sprawy tyczące się ograniczonych praw rzeczowych, w tym o ustanowienie służebności przesyłu,
upadłość konsumencką.

SPRAWY ODSZKODOWAWCZE
Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest reprezentacja Klienta w postępowaniach dotyczących zapłaty na jego rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach związanych z:
uszczerbkiem na zdrowiu,
wypadkiem komunikacyjnym,
wypadkiem przy pracy,
śmiercią osoby najbliższej,
błędem w sztuce lekarskiej,
innymi zdarzeniami losowymi.

DOBRA OSOBISTE
Naruszenie dóbr osobistych może polegać w szczególności na publikacji nieprawdziwych informacji w środkach masowego przekazu, takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja, jak również na innych bezprawnych zachowaniach sprawcy w postaci: pozbawienia wolności, znieważenia, obrazy czci, naruszenia prawa do grobu, pochówku, kultu osoby zmarłej, naruszenia prawa do zdrowia, pogwałcenie imienia, nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji. Jako że katalog dóbr osobistych jest otwarty – każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy. Kancelaria świadczy usługi związane z prawną ochroną dóbr osobistych, zarówno na drodze procesowej, jak i pozaprocesowej – w tym polubownie na drodze mediacji.

SPRAWY RODZINNE
Sprawy rodzinne prowadzone przez Kancelarię obejmują:
rozwód,
separację,
podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie,
rozdzielność majątkową (w trakcie trwania małżeństwa),
alimenty – ustalenie obowiązku i zmianę wysokości,
uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
ustalenie ojcostwa.

SPRAWY SPADKOWE
Sprawy spadkowe prowadzone przez Kancelarię obejmują:
pomoc prawną w ustalaniu kręgu spadkobierców,
doradztwo w zakresie sporządzania testamentu,
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
sprawy związane z długami spadkowymi,
pomoc prawną przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
sprawy związane z działem spadku,
sprawy związane z zachowkiem.

SPÓR Z UBEZPIECZYCIELEM
Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z odmową wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego lub też zaniżeniem jego wartości poprzez:
sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela,
sporządzenie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych,
wszczęcie przed sądem sporu o odszkodowanie w związku z odmową jego wypłaty, lub wypłatą zaniżonej jego części.

SPRAWY KARNE
Kancelaria świadczy usługi adwokackie w procesie karnym obejmujące w szczególności:
obronę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I i II instancji,
dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym,
sprawy o wydanie wyroku łącznego,
sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, odroczenie wykonania kary,
reprezentację w postępowaniu kasacyjnym,
pomoc prawna w zakresie spraw karnych obejmuje również reprezentację pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w toku postępowania przygotowawczego oraz przed sądem I i II instancji.

Obsługa prawna spóldzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ka­n­ce­­la­­ria po­­sia­­da wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w pro­­wa­­dze­­niu ob­słu­­gi pra­w­nej Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych, Wspó­l­not Mie­sz­ka­­nio­­wych oraz podmio­­tów spe­­cja­­li­­zu­­ją­­cych się w ad­­mi­­ni­­stro­­wa­­niu i za­­rzą­­dza­­niu nie­­ru­­cho­­mo­­­ścia­­mi. Usłu­­gi ad­­wo­­ka­c­kie świa­d­czo­­ne na rzecz Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych obe­j­mu­­ją dy­­żur ad­­wo­­ka­­ta w wy­­bra­­ne dni w ty­­go­­d­niu w sie­­dzi­­bie podmio­­tu, pe­ł­ną ob­słu­­gę ko­r­po­­ra­­cy­j­ną pod­czas dy­­żuru oraz po­­za je­­go ra­­ma­­mi w sie­­dzi­­bie Ka­n­ce­­la­­rii, re­­pre­­ze­n­ta­­cję Spó­ł­dzie­l­ni przed są­­da­­mi.

 
 

Po­­moc pra­w­na świa­d­czo­­na na rzecz wy­­żej wska­­za­­nych podmio­­tów zwią­­za­­na jest z ich bie­­żą­­cą dzia­­ła­l­no­­­ścią, a po­­le­­ga na opra­­co­­wy­­wa­­niu i spo­­rzą­­dza­­niu umów oraz ak­tów we­­w­nę­trz­nych Spó­ł­dzie­l­ni, spo­­rzą­­dza­­niu opi­­nii pra­w­nych, pro­­wa­­dze­­niu po­­stę­­po­­wań są­­do­­wych z za­­kre­­su pra­­wa spół­­dzie­l­cze­­go, nie­­ru­­cho­­mo­­­ści, umów oraz po­­stę­­po­­wań o za­­pła­­tę, w tym do­­cho­­dze­­niu przed są­­dem na­­le­ż­no­­­ści czy­n­szo­­wych, ró­w­nież re­­pre­­ze­n­ta­­cji Spó­ł­dzie­l­ni w spra­­wach o eks­­mi­­sję, jak i ob­słu­­gę Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wej w tra­k­cie Wa­l­nych Zgro­­ma­­dzeń.

Prawo gospodarcze i handlowe

Działająca w Katowicach Kancelaria – Marta Krajewska – pomaga Klientom z całego Śląska w załatwianiu różnych formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym oferuję kompleksowe wsparcie wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrzebują wyjaśnienia lub wskazania obowiązujących przepisów prawnych z tych dziedzin. W zakresie świadczonych przeze mnie usług mieści się obsługa prawnicza – zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobowe firmy, jak i wspólników różnego rodzaju spółek. Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy zapoznaję się dokładnie z jej szczegółami. Na tej podstawie udzielam Klientom profesjonalnych porad. Moja oferta zawiera też propozycję stałej współpracy skierowaną przede wszystkim do właścicieli dużych firm.

Prawo gospodarcze i handlowe – zakres usług

Towarzyszę Klientom na każdym etapie funkcjonowania ich działalności. Biorę na siebie odpowiedzialność za załatwianie różnorodnych formalności związanych z rejestracją firmy, spółki, a także fundacji i stowarzyszenia. Przygotowuję treści umów i statutów firmowych, w razie potrzeby wprowadzając w nich niezbędne modyfikacje mieszczące się w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto sporządzam opinie do już istniejących dokumentów.

Podejmuję się przeprowadzania negocjacji biznesowych z kontrahentami. Reprezentuję interesy Klientów w kwestiach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej. Zajmuję się także prowadzeniem spraw o wyłączenie wspólnika ze spółki, jak również o uchylenie uchwały bądź stwierdzenie jej nieważności. Biorę czynny udział w procesie przekształcania poszczególnych form działalności gospodarczej, doradzając Klientom w tych obszarach.

Wyróżnia mnie elastyczność działania oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Zawsze dążę do tego, aby Klient był zadowolony z poziomu świadczonych na jego rzecz usług prawnych.

Prawo nieruchomości

Działająca w Katowicach kancelaria – Marta Krajewska – specjalizuje się w różnych dziedzinach, w tym również w prawie nieruchomości. Oferuję Klientom kompleksową pomoc w rozwiązywaniu rozmaitych problemów prawnych dotyczących budynków i gruntów. Każdy przedstawiony mi przypadek poddaję szczegółowej analizie, szukając właściwego wyjścia z danej sytuacji. Jako adwokat z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przepisy prawne ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom. Dlatego na bieżąco aktualizuję stan swojej wiedzy, poszerzając ją zarówno o treść aktualnych przepisów z zakresu prawa nieruchomości, jak i wydawane w tego typu sprawach orzecznictwo.

Prawo nieruchomości – zakres usług

W ramach świadczonych przeze mnie usług podejmuję się kompleksowego doradztwa na rzecz prywatnych Klientów, a także przedsiębiorców oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Udzielam profesjonalnych porad w zakresie sprzedawania i kupowania nieruchomości, ich wynajmowania bądź dzierżawy, jak również ustanawiania na nich określonych obciążeń (np. hipoteki). Na zlecenie Klienta przeprowadzam analizę stanu prawnego danego budynku lub gruntu, weryfikując w tym celu zapisy widniejące w księgach wieczystych. W razie potrzeby podejmuję się uporządkowania wspomnianych kwestii. Osoby zgłaszające się do mnie z prośbą o pomoc prawną wspomagam także w załatwianiu różnych formalności związanych ze zwrotem wywłaszczonych dóbr, ustaleniem bądź zniesieniem współwłasności obiektu albo jego podziału. Reprezentuję ich interesy w sprawach o zasiedzenie. W mojej gestii leży też wszczęcie i przeprowadzenie procedur dotyczących uzyskania warunków zabudowy.

W zależności od okoliczności działam w imieniu właścicieli budynków albo ich lokatorów lub dzierżawców. Pośredniczę w sporach pomiędzy obiema stronami, dążąc do wypracowania kompromisu. W razie potrzeby podejmuję kompleksową współpracę z geodetami, doradcami podatkowymi, notariuszami oraz pośrednikami w obrocie nieruchomości.

O nas


Prowadzona przez nas Kancelaria oferuje pomoc prawną online, przez Internet lub przez telefon. W celu uzyskania porady prawnej online nie musisz spotykać się bezpośrednio z adwokatem. Nowoczesna technika sprawia, że nie musisz nawet wychodzić z domu. Wszystko można załatwić online przez Internet lub telefon.

Podczas udzielania porady prawnej korzystać możemy z wideokonferencji przez Skype lub Whatsapp. Dzięki temu Klient wie, z kim rozmawia, a w branży prawniczej umożliwienie Klientowi poznania adwokata i nabrania do niego zaufania jest bardzo ważne.

Jednocześnie przez komunikator możesz przedstawiać prawnikowi wszystkie dokumenty, które są istotne dla Twojej sprawy. Możesz je wysłać do adwokata także mailowo przed poradą.

chevron-down