BLOG
blog
2023-09-09
Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, mającą zastosowanie wobec roszczeń majątkowych. Stosownie do art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” A więc po upływie terminu wskazanego w ustawnie, dłużnik jest zwolniony z obowiązku spłacenia […]

Czytaj dalej
2023-07-09
Pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Szkoda na osobie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to odrębne instytucje zawarte w Kodeksie Cywilnym, jednakże zachodzą pomiędzy nimi pewne podobieństwa. Obie instytucje są świadczeniami pieniężnymi oraz mają być rekompensatą za wyrządzoną szkodę na osobie. Szkoda na osobie może przybierać postać majątkową i niemajątkową. Co więcej, w przypadku wyrządzenia szkody, poszkodowany może domagać się jednocześnie odszkodowania, jak i zadośćuczynienia. Pojęcie […]

Czytaj dalej
2023-06-09
Odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach coraz bardziej spotykane. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i z jakiego tytułu. Podczas szkody ubezpieczony może straci zarówno zdrowie, jak i mienie. W momencie zdarzenia ubezpieczony uprawniony jest do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy lub swojemu ubezpieczycielowi oraz do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Do otrzymania odszkodowania […]

Czytaj dalej
2023-05-09
Praca w sobotę a kodeks pracy

Dla większości osób praca w sobotę jest pracą w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jest ona możliwa tylko w razie wystąpienia przesłanek uzasadniających wydanie przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy i powinna zostać zrekompensowana przez pracodawcę udzieleniem innego dnia wolnego, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Okres […]

Czytaj dalej
2023-04-09
Odszkodowanie za błędy medyczne

CZYM JEST BŁĄD MEDYCZNY? Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za zdarzenie medyczne uważa się m.in. diagnozę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby. Powyższy przepis stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych […]

Czytaj dalej
2023-02-09
Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.” Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie polega na tym, […]

Czytaj dalej
2023-01-09
Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały, niż rozwód bez orzekania o winie. Niestety, w polskim systemie prawnym nie ma ustawowej definicji winy, a tym bardziej definicji winy w przypadku orzeczenia rozwodu. Dlatego też, na grunt prawa rodzinnego możemy przenieść rozumienie winy obowiązujące w prawie cywilnym. Za winę należy uznać działanie (bądź zaniechanie) […]

Czytaj dalej
2022-12-09
Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a ich głównym celem jest ograniczenie pożycia pomiędzy małżonkami. Co istotne, separacja sądowa nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, a jedynie może spowodować rozejście się małżonków i przemyślenie celowości rozwiązania małżeństwa. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu […]

Czytaj dalej
2022-11-09
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i od niedawna – za sprawą nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nadto, upadłość konsumencką może zgłosić również osoba, która przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok. Upadłość konsumencka ma na celu „oddłużenie” konsumenta poprzez […]

Czytaj dalej
2022-10-09
Upadłość konsumencka a brak majątku

Osoby chcące złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, często wahają się przed jego wniesieniem z uwagi na brak posiadania przez nich majątku. Okoliczność nieposiadania przez konsumenta majątku, który pozwoliłby na zaspokojenie wierzycieli, nie stanowi przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd. Należy mieć na uwadze, że Sąd (lub wyznaczony […]

Czytaj dalej
chevron-down